Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts.

HaV har gjort en större strategisk översyn för att anpassa föreskrifterna till aktuella författningsändringar som trädde i kraft i kraft i januari 2019 men också för att hantera tidigare uppmärksammade oklarheter.

HVMFS 2013:19 utgör centrala föreskrifter för genomförandet av vattendirektivet och är ett av HaV:s viktigaste verktyg för att samordna och styra vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas arbete med klassificering och normsättning av vattenförekomster. Statusklassificeringen och normsättningen används även av andra myndigheter för att ta ställning till om en åtgärd eller en verksamhet riskerar att försämra en vattenförekomsts status på ett otillåtet sätt eller riskerar att medverka till att en miljökvalitetsnorm äventyras.

HVMFS 2017:20 är de föreskrifter som reglerar den kartläggning och analys som föregår arbetet med klassificering och normsättning.

Reviderade föreskrifter

En viktig del i revideringen har varit att det tydliggjorts att vattenmyndigheterna ska förklara en ytvattenförekomst som konstgjord eller kraftigt modifierad samt besluta om undantag om alla förutsättningar för att göra det är uppfyllda. HaV har även i föreskrifterna valt att tydligare beskriva processen för de olika delstegen för förklarande av KMV och normsättning inklusive undantag. En annan stor förändring är att stora delar av föreskrifternas bilagor 1-5 med bedömningsgrunder föreslås lyftas ur föreskrifterna till vägledning (exklusive klassgränser, SFÄ i föreskrifter). Utöver det nämnda ändringarna har ett stort antal förtydliganden gjorts i främst HVMFS 2013:19 vilka finns sammanfattade i missivet till remissen. Konsekvenser av föreslagna ändringar beskrivs närmare i konsekvensutredningen.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Svar på remissen

Remissvar önskas så snart som möjligt men ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 augusti 2019.

För att underlätta både inlämnandet och hantering av synpunkter på remissen ser vi helst att synpunkter ifylls i ovanstående svarsformulär. Filen med svaren skickas med e-post till vattenforvaltning@havochvatten.se och namnge filen så att avsändare framgår samt ange diarienummer (2425-18) i e-postens ämnesrad.

Du som inte har möjlighet att svara via e-post kan skicka svar till:

Havs- och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Märk kuvertet med diarienummer 2425-18

Remissmaterial

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss