Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

God miljöstatus - det önskade tillståndet i havsmiljön 

Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Vad är god miljöstatus?

Vad som är god miljöstatus i svenska vatten enligt havsmiljöförordningen framgår i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2012:18 bilaga 2 del A och del B.

Ytterligare bakgrund till definitionerna finns i rapporten God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer. Där beskrivs också vilka indikatorer som ska användas för att bedöma status på havsmiljön.

Vid val av indikatorer har arbetet huvudsakligen utgått från existerande miljöövervakning och redan utvecklade indikatorer. Ett fullt utvecklat, kvantitativt system för att bedöma om god miljöstatus uppnås finns ännu inte på plats.

Definitionerna av god miljöstatus ska uppdateras minst var sjätte år, nästa gång senast 2018. Arbete med att utveckla detta pågår kontinuerligt och har och kommer att resultera i uppdateringar av föreskriften HVMFS 2012:18.

Temaområden för god miljöstatus

Beskrivningen av god miljöstatus struktureras i 11 temaområden (kallas deskriptorer i havsmiljödirektivet). Det är sedan medlemsländerna som tar fram en mer specifik definition av god miljöstatus. Temaområdena är:

1. Biologisk mångfald

2. Främmande arter

3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur

4. Marina näringsvävar

5. Övergödning

6. Havsbottnens integritet

7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor

8. Koncentrationer av farliga ämnen

9. Farliga ämnen i fisk och skaldjur

10. Egenskaper och mängder av marint avfall

11. Tillförsel av energi inbegripet undervattensbuller

Underlagsrapporter gällande definition av god miljöstatus

Enligt havsmiljödirektivet ska kriterier och metodstandarder för att bedöma om god miljöstatus uppnåtts tas fram för att garantera enhetlighet i bedömningarna mellan marina regioner. Arbetet har resulterat i ett särskilt kommissionsbeslut (2010/477/EU).

Föreskrifter

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön - Föreskriften gäller från och med den 15 juli 2012, ändrad den 15 oktober 2012 samt 1 juli 2014.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet