Arter med åtgärdsprogram (5)
Badvatten (1)
Bidrag (2)
Fiskar (21)
Fiskevård (6)
Forskning (1)
Fredade arter (3)
Fritidsfiske (14)
Främmande arter (1)
Fångstmottagare (2)
Föreskrift (1)
Gis (1)
Handel (2)
Intern service (1)
Internationellt arbete (1)
Kattegatt (5)
Lagstiftning (2)
Marina däggdjur (3)
Miljöövervakning (10)
Organisation (3)
Programområde Kust och Hav (2)
Publikation (29)
Rapport (9)
Regeringsuppdrag (4)
Regler (11)
Remiss (2)
Restaurering (3)
Ryggradslösa djur (9)
Skagerrak (4)
Särskilda tillstånd (2)
Vattenbruk (2)
Vattenkraft (4)
Vattenverksamhet (3)
Yrkesfiske (22)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (6)
Yrkesfiske (7)
Sport- och fritidsfiske (5)
Arter (7)
Badvatten (1)
Miljöhot (3)
Vägledningar (1)
Lagstiftning (3)
Samordningsområden (1)
Miljöövervakning (11)
Vårt uppdrag (12)
Remisser (4)
Pressrum (8)
Organisation (2)
Kontakta oss (1)
Publikationer (29)
Art (4)
Dokument (1)
Faktasida (44)
Nyhet (3)
Publikation (29)
Remiss (3)
Senaste dagen (4)
Senaste veckan (5)
Senaste månaden (8)
Senaste året (45)
Mer än ett år sedan (45)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Regler för ålfiske

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Nationell förvaltningsplan för ål

För att rädda den Europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Sveriges ålförvaltningsplan och vilken effekt åtgärderna har haft hittills.

Särskilt tillstånd för fiske efter ål

I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

f-Fakta 2004:18 Den gåtfulla ålen

Den gåtfulla ålen tillhör de mer udda fiskarterna i vår fauna. Även om många av ålens gåtor har fått sina svar, kvarstår frågor som var och hur den leker i Sargassohavet och varför mängden invandrande glasål har minskat så dramatiskt. Trots stora ansträngningar har man heller inte lyckats kläcka rom för odling i kommersiell skala.

Migrerande fisk (ål) - Miljöövervakning i kust och hav

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Förbud för ålfiske under tre månader

Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi inför också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket.

Ålnematod

Ålnematoden är en parasit som inte skadar sin naturliga värd, den japanska ålen. Vår europeiska ål verkar dock inte lika motståndskraftig mot ålnematoden som nu är en främmande och invasiv art i de flesta europeiska länder.

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.