Sök

Din sökning ål gav 100 träffar

 1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 20 oktober 2021

  Ål

  Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Rekryteringen av ål har under de senaste femtio åren minskat med 90–95 procent och ligger fortfarande på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som skulle indikera ett hållbart bestånd. Ålbeståndet är bedömt som Akut hotad (CR).

 2. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Regler för ålfiske

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 3. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Fiskeregler för fritidsfiske

  Guide till regler för fritidsfiske.

 4. Publiceringsår: 2008

  Nationell förvaltningsplan för ål

  För att rädda den Europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Sveriges ålförvaltningsplan.

 5. Publicerad: 30 september 2020

  Data för Migrerande fisk (ål) - Miljöövervakning i kust och hav

  Data för Migrerande fisk (ål) De rådata som samlas in lagras i databasen KUL hos SLU som är nationell datavärd för provfiske. Data uppdateras årligen och aggregerade data görs tillgängliga

 6. Publicerad: 1 februari 2017 Uppdaterad: 4 mars 2019

  Särskilt tillstånd för fiske efter ål

  I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

 7. Rapportnummer: f-Fakta 2004:18 Publiceringsår: 2004

  f-Fakta 2004:18 Den gåtfulla ålen

  Den gåtfulla ålen tillhör de mer udda fiskarterna i vår fauna. Även om många av ålens gåtor har fått sina svar, kvarstår frågor som var och hur den leker i Sargassohavet och varför mängden invandrande glasål har minskat så dramatiskt. Trots stora ansträngningar har man heller inte lyckats kläcka rom för odling i kommersiell skala.

 8. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 17 mars 2017

  Landskapsfiskar

  På initiativ av flera fiskeorganisationer utsåg Fiskeriverket 1994 Sveriges landskapsfiskar. Arterna är utvalda för att vara representativa för vart och ett av de 25 landskapen.

 9. Publicerad: 28 november 2019 Uppdaterad: 1 december 2020

  Migrerande fisk (ål) - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 10. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Minimimått och maximimått för fångst

  Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.