Arter med åtgärdsprogram (5)
Badvatten (1)
Bidrag (2)
Fiskar (21)
Fiskevård (6)
Forskning (1)
Fredade arter (3)
Fritidsfiske (14)
Främmande arter (1)
Fångstmottagare (2)
Föreskrift (1)
Gis (1)
Handel (2)
Intern service (1)
Internationellt arbete (1)
Kattegatt (5)
Kvoter (1)
Lagstiftning (2)
Marina däggdjur (3)
Miljöövervakning (11)
Organisation (3)
Programområde Kust och Hav (2)
Publikation (29)
Rapport (9)
Regeringsuppdrag (4)
Regler (11)
Remiss (2)
Restaurering (3)
Ryggradslösa djur (9)
Skagerrak (4)
Särskilda tillstånd (2)
Vattenbruk (2)
Vattenkraft (4)
Vattenverksamhet (3)
Yrkesfiske (22)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (6)
Yrkesfiske (6)
Sport- och fritidsfiske (5)
Arter (7)
Badvatten (1)
Miljöhot (3)
Vägledningar (1)
Lagstiftning (3)
Samordningsområden (1)
Miljöövervakning (12)
Vårt uppdrag (11)
Remisser (3)
Pressrum (8)
Organisation (2)
Kontakta oss (1)
Publikationer (29)
Art (4)
Dokument (2)
Faktasida (44)
Nyhet (2)
Publikation (29)
Remiss (2)
Senaste veckan (1)
Senaste månaden (2)
Senaste året (57)
Mer än ett år sedan (32)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Nationell förvaltningsplan för ål

För att rädda den Europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Sveriges ålförvaltningsplan och vilken effekt åtgärderna har haft hittills.

Migrerande fisk (ål) - Miljöövervakning i kust och hav

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Särskilt tillstånd för fiske efter ål

I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

f-Fakta 2004:18 Den gåtfulla ålen

Den gåtfulla ålen tillhör de mer udda fiskarterna i vår fauna. Även om många av ålens gåtor har fått sina svar, kvarstår frågor som var och hur den leker i Sargassohavet och varför mängden invandrande glasål har minskat så dramatiskt. Trots stora ansträngningar har man heller inte lyckats kläcka rom för odling i kommersiell skala.

Ålnematod

Ålnematoden är en parasit som inte skadar sin naturliga värd, den japanska ålen. Vår europeiska ål verkar dock inte lika motståndskraftig mot ålnematoden som nu är en främmande och invasiv art i de flesta europeiska länder.

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.