Sökresultat

 • Vattenförvaltning (92)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Bibliotek (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (3)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (7)
 • Försurning (4)
 • Gis (1)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (11)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (5)
 • Internationellt arbete (5)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (3)
 • Miljöbalken (4)
 • Miljödata (4)
 • Miljöfarlig verksamhet (1)
 • Miljökvalitetsnormer (25)
 • Miljömål (3)
 • Miljöövervakning (8)
 • Muddring (1)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Publikation (15)
 • Rapport (8)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (3)
 • Restaurering (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (1)
 • Vattendirektivet (6)
 • Vattenkraft (17)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Vägledning (32)
 • Yttrande (3)
 • Åtgärdsprogram (9)
 • Övergödning (5)

 • Miljöhot (2)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (30)
 • Föreskrifter (4)
 • Samordningsområden (3)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (6)
 • Konventioner (5)
 • Vårt uppdrag (7)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)
 • Yttranden (3)
 • Publikationer (25)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (53)
 • Publikation (25)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Vanlig fråga (7)
 • Yttrande (3)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (73)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Vattendirektivet

Vattendirektivet

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Faktasida: Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

En förvaltningsplan beskriver hur vattnen mår, vilka mål som fastställts och vilka behov det finns av åtgärder samt hur man har arbetat med samverkan. Man kan se förvaltningsplanen som en arbetsplan och verksamhetsberättelse.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Sidansvarig: Webbredaktionen