Sökresultat

 • Vattenbruk (18)
 • Fiskar (4)
 • Fiskevård (4)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (8)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (4)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenkraft (1)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (2)
 • Yttrande (1)

 • Arter (1)
 • Vägledningar (7)
 • Data och statistik (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (7)

 • Faktasida (10)
 • Publikation (7)
 • Yttrande (1)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (14)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenbruk

Vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för tillsynsvägledning gällande vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten har även föreskriftsrätt för viss flyttning och utsättning av fisk enligt fiskelagstiftningen och ger vägledning inom det området.

Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Faktasida: Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen.

Faktasida: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Faktasida: Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Alla åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs.

Faktasida: Annan lagstiftning om vattenbruk

Annan lagstiftning om vattenbruk

Vattenbruk omfattas också av krav som regleras genom annan lagstiftning och som faller inom andra myndigheters ansvarsområden.

Faktasida: Rättsfall

Rättsfall

Vattenbruk kan påverka vattenmiljön. Vi deltar i tillståndsprövningar av vattenbruk för att bevaka vattenanknutna natur- och miljövärden. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna i dessa frågor. På dessa sidor samlar vi enstaka beslut från domstolarna.

Faktasida: Möte om vattenbruk 5-6 december 2017

Möte om vattenbruk 5-6 december 2017

Två dagar med workshopar där branschen möter tillsyns- och prövningsmyndighet med syfte att hitta en väg mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

Publikation: f-Fakta 2003:14 Pigg som en mört?

f-Fakta 2003:14 Pigg som en mört?

Om fiskars sjukdomar och parasiter

Sidansvarig: Webbredaktionen