Sökresultat

 • Vägledning (75)
 • Anställning (2)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (2)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskevård (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (1)
 • Grön infrastruktur (1)
 • Handbok (3)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljöbalken (7)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (25)
 • Rapport (9)
 • Regler (1)
 • Restaurering (5)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (12)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (5)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (31)
 • Vattenkraft (8)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Vägledningar (34)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (36)
 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (38)
 • Publikation (36)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (69)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Vattenbruk

Vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för tillsynsvägledning gällande vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten har även föreskriftsrätt för viss flyttning och utsättning av fisk enligt fiskelagstiftningen och ger vägledning inom det området.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Vägledning och kunskap om små avlopp

Vägledning och kunskap om små avlopp

Vi ansvarar för tillsynsvägledning för avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer. Här hittar du vägledningar och annan information som hjälper dig i ditt arbete med tillsyn och prövning av små avlopp.

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Faktasida: Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

En förvaltningsplan beskriver status i våra vatten, vilka mål för åtgärder som fastställts, sammanfattar de åtgärder som är överenskomna samt hur och med vilka aktörer samverkan skett. Förvaltningsplanen utvärderar föregående förvaltningscykel och utgör en plan för kommande cykels arbete med att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Faktasida: Vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp i Miljöbalken. När man uppför olika typer av anläggningar i havet, sjöar, vattendrag kallas det vattenverksamhet. Även uttag av vatten från yt- och grundvatten är vattenverksamhet

Sidansvarig: Webbredaktionen