Sökresultat

 • Skyddade områden (57)
 • Dricksvatten (2)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (8)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (10)
 • Främmande arter (1)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Kattegatt (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (14)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Regler (3)
 • Riksintresse (6)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Sötvatten (3)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (15)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (4)

 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Skyddade områden (17)
 • Vägledningar (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (6)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (4)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikationer (14)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (39)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (14)
 • Regeringsuppdrag (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (46)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Faktasida: Fiskefria områden

Fiskefria områden

Fiskefria områden kan vara en bra komplettering till andra fiskeregleringar för att hjälpa lokala fiskbestånd som påverkats av högt fisketryck. Det kan ge en förhållandevis snabb återhämtning av försvagade bestånd.

Faktasida: Skyddade områden

Skyddade områden

Våra ekosystem är utsatta för olika slags störningar och påverkan. Det kan leda till att värdefulla livsmiljöer och arter försvinner. Vi ansvarar för den biologiska mångfalden i hav, sjöar och vattendrag. Det innefattar även skydd av naturtyper och arter i dessa miljöer.

Faktasida: Marina naturreservat

Marina naturreservat

Ett marint naturreservat är ett skyddat område där syftet är att skydda hela eller delar av den marina miljön inom området. Det är länsstyrelser och kommuner som kan inrätta denna typ av skydd och det är också de som ska se till att skyddet är tillräckligt. Inom nätverket av marina naturreservat ryms en mängd olika arter och livsmiljöer, bland andra ögonkoraller, ålgräsängar och musselbankar.

Faktasida: Riksintresse naturvård och friluftsliv

Riksintresse naturvård och friluftsliv

Områden av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse för olika ändamål. Områden av riksintresse för friluftsliv är ett viktigt underlag för den kommunala planeringen samt vid miljöprövningar Besluten om utpekande av riksintressanta områden fattas i omgångar. I några län pågår fortfarande arbete och ytterligare beslut kommer framöver.

Faktasida: Riksintresse yrkesfisket

Riksintresse yrkesfisket

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

Faktasida: Bratten

Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.