Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Märkning och partiinformation

Vad menas med märkning?

Märkningen av partiet är främst till för att särskilja ett parti från andra partier. Märkningen i sig kan också innehålla information om partiet eller bara vara en länk till informationen som sedan finns i andra handlingar.

Genom märkningen och informationen som följer den kan spårbarhetsinformation om partiet föras vidare till aktören i nästa led av saluföringskedjan. Den viktigaste delen av märkningen är identifikationsnumret, det vill säga det nummer eller kod som är unikt för partiet.

När behöver mina sålda partier vara märkta?

Partiet ska vara märkt och partiinformationen ska vara tillgänglig för mottagaren när ägarbytet sker. Se bild.

A49: När ska märkning och informationen finnas?

A49: När ska märkning och informationen finnas?

Vad ska partierna märkas med?

Den fysiska märkningen av ett parti kan kopplas till den tillhörande informationen om partiet på olika sätt. Det viktiga är att informationen finns tillgänglig för leveransmottagaren när partiet levereras.

Kravet på omfattningen av den fysiska märkningen och överföringen av partiinformation mellan säljare och köpare är beroende på om försäljningen är rapporterad och om kunden har tillgång till spårbarhetssystemet:

  • Förutsatt att rapporteringen skett till HaVs spårbarhetsdatabas innan ägarbytet (När ägarbytet sker beror på hur leveransavtalet ser ut mellan företagen, typ hämtnings eller lämningsköp) och att kunden har tillgång till spårbarhetsdatabasen så räcker det med att partiet är märkt med identifikationsnumret.
  • Om en aktör däremot levererar ett parti till en kund utan att ha lämnat en rapport om detta till HaVs spårbarhetsdatabas, måste all relevant partiinformation följa med själva leveransen. Det kan ske i form av en streckkod eller följesedel. Informationen ska vara tillgänglig för kunden vid tidpunkten för ägarbytet. Samma förfarande gäller om kunden inte har tillgång till HaVs spårbarhetsdatabas såsom detaljister och utländska kunder.
Hur ska jag göra partiinformationen tillgänglig om jag inte rapporterat till spårbarhetsystemet innan ägarbytet?

I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet ej har skett innan tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren ej är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (det vill säga då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) ska avsändaren fysiskt märka partiet och göra all partiinformation tillgänglig för kunden enligt tabellen nedan.

Avsändaren kan också välja att tillföra ytterligare information i den fysiska märkningen utöver detta minimikrav.

Läs även hur du gör information tillgänglig för företag som inte är anslutna till spårbarhetssystemet.

Identifikation

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

1

Identifikationsnummer

Obligatorisk

Obligatorisk

2

Leverantör – namn [1]

Obligatorisk

Obligatorisk

3

Leverantör – adress [1]

Obligatorisk

Obligatorisk


[1] Artikel 67.10 i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig för uppgifterna om leverantörens namn och adress.

Ursprung

‌Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

4

Produktionsmetod

Obligatorisk

Obligatorisk

5

Fiskefartygets distriktsbeteckning. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

6

Fiskefartygets namn. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

7

Flera fartyg. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

8

Vattenbruksanläggningens namn

Ej tillämpligt

Obligatorisk

Produkt

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

9

Art – FAO:s trebokstavskod

Obligatorisk

Obligatorisk

10

Art – handelsbeteckning

Obligatorisk

Obligatorisk

11

Art – vetenskapligt namn

Obligatorisk

Obligatorisk

12

Minsta referensstorlek för bevarande

Obligatorisk

Ej tillämpligt

13

Nettovikt, kg

Obligatorisk

Obligatorisk

14

Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

15

Fångstdatum/-period

Obligatorisk

Ej tillämpligt

16

Produktionsdatum

Ej tillämpligt

Obligatorisk

17

Fångstområde

Obligatorisk

Ej tillämpligt

18

Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a förordning (EU) nr 1379/2013.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

19

Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

Obligatorisk

Ej tillämpligt

20

Produktionsområde

Ej tillämpligt

Obligatorisk

21

Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

Ej tillämpligt

Obligatorisk i vissa fall

22

Fiskeredskap – kategori

Obligatorisk

Ej tillämpligt

23

Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

24

Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Hur gör jag information tillgänglig om jag säljer partier utomlands?

I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet ej har skett innan tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren ej är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) ska avsändaren föra över spårbarhetsinformationen till kunden genom märkningen eller genom en följesedel enligt tabellen nedan. Avsändaren kan också välja att tillföra ytterligare information i den fysiska märkningen.

Se även hur du gör information tillgänglig till företag som inte är anslutna till spårbarhetssystemet.

Identifikation

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

1

Identifikationsnummer

Obligatorisk

Obligatorisk

2

Leverantör – namn[1]

Obligatorisk

Obligatorisk

3

Leverantör – adress[1]

Obligatorisk

Obligatorisk

Ursprung

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

4

Produktionsmetod

Obligatorisk

Obligatorisk

5

Fiskefartygets distriktsbeteckning. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

6

Fiskefartygets namn. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

7

Flera fartyg. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

8

Vattenbruksanläggningens namn

Ej tillämpligt

Obligatorisk

 

Produkt

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

9

Art – FAO:s trebokstavskod

Obligatorisk

Obligatorisk

10

Art – handelsbeteckning

Obligatorisk

Obligatorisk

11

Art – vetenskapligt namn

Obligatorisk

Obligatorisk

12

Minsta referensstorlek för bevarande

Obligatorisk

Ej tillämpligt

13

Nettovikt, kg

Obligatorisk

Obligatorisk

14

Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

15

Fångstdatum/-period

Obligatorisk

Ej tillämpligt

16

Produktionsdatum

Ej tillämpligt

Obligatorisk

17

Fångstområde

Obligatorisk

Ej tillämpligt

18

Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a förordning (EU) nr 1379/2013.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

19

Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

Obligatorisk

Ej tillämpligt

20

Produktionsområde

Ej tillämpligt

Obligatorisk

21

Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

Ej tillämpligt

Obligatorisk i vissa fall

22

Fiskeredskap – kategori

Obligatorisk

Ej tillämpligt

23

Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

24

Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Hur måste jag fysiskt märka om jag redan rapporterat partiinformationen till min köpare via HaV?

I de fall då all obligatorisk information har rapporterats innan tidpunkten för ägarbytet och då mottagaren är registrerad i det centrala IT-systemet hos HaV räcker det med att partiet märks med dess unika identitetsnummer. Mottagaren och behöriga myndigheter får då tillgång till all partiinformation via det centrala IT-systemet hos HaV.

HaV rekommenderar dock att avsändare som väljer detta förenklade märkningsförfarande även etablerar alternativa sätt att förmedla partiinformation till mottagaren till exempel via leveransavisering, följesedel, fysisk märkning. Detta för att undvika absoluta beroenden av det centrala IT-systemet hos HaV, vars tillgänglighet över tid inte kan förutsättas på grund av såväl interna som externa faktorer.

Hur ska jag märka när jag säljer till en slutkonsument?

Vid försäljning till slutkonsument är det endast konsumentinformationen i tabellen nedan som behöver förmedlas till konsumenten. Utöver detta ställer livsmedelslagstiftningen specifika krav på fysisk märkning av konsumentförpackade fiskeriprodukter, vilket inte beskrivs i detta dokument.

Information som behöver fömedlas

Konsument-information

Obligatoriskt när produktions­metoden är "Fångad i havet"

Obligatoriskt när produktions­metoden är "Odlad"

Produktions­metod

Ja

Ja

Fångstområde

Ja

-

Dominerande Fångstområde

I före­kommande fall

-

Fångstredskap

Ja

-

Produktions­område

-

Ja

Dominerande Produktions­område

-

I före­kommande fall

Artens handels­beteckning

Ja

Ja

Artens veten­skapliga namn

Ja

Ja

Upptinat

I före­kommande fall

I före­kommande fall

Datum för minsta hållbarhet

I före­kommande fall

I före­kommande fall

 

Kan jag använda mig av streckkoder?

En streckkod kan användas för att märka med partiet med dess identitetsnummer Detta kan underlätta hanteringen (t.ex. ankomstregistrering) för de mottagare som är anslutna till spårbarhetssystemet.  Bilden nedan visar ett exempel på etikett som innehåller partiets identitetsnummer i klartext och som en streckkod. Vid märkning med denna typ av streckkod måste partiinformationen endera redan vara överförd (rapporterad) till det centrala IT-systemet, finnas i övrig märkning på partiet eller i en följesedel med referens till partiet.

streckkod

Partiet kan även förses med en mer omfattande streckkod (data matrix) som innehåller all relevant partiinformation. Detta kan underlätta hanteringen för mottagare som vill få direkt åtkomst till partiinformationen via sina streckkodsläsare utan att behöva göra uppslag mot det centrala IT-systemet hos HaV. Bilden nedan visar exempel på data matrix som fästs på partiet, innehållande fullständig partiinformation.

data matrix
Hur kommer HaV kontrollera efterlevnad?

Som ett led i att åstadkomma en effektivare tillsyn kommer HaV att genomföra automatiserade korskontroller på den information som rapporteras i loggböcker, kustfiskejournaler, avräkningsnotor, fångstintyg och i spårbarhetssystemet.

Samtidigt etableras ett administrativt sanktionssystem, med vilket HaV får möjlighet att utfärda ekonomiska sanktioner till berörda företag som inte lever upp till kraven på spårbarhet (partiindelning, fysisk märkning och elektronisk rapportering). Det administrativa sanktionssystemet är under utformning och kommer att presenteras under 2017. Överträdelser av bestämmelser som inte omfattas av sanktionssystemet hanteras straffrättsligt.

Se även tidplan för spårbarhet.

Hur skall jag göra när ett parti kommer utan märkning?

Om partiet är helt utan märkning så måste du för att kunna sälja vidare partiet ta reda på vem som har levererat partiet till dig. När du fått tag i leverantören så ska denne kunna informera dig om vilket partinummer partiet har.

Förutsatt att din leverantör har rapporterat partiet i spårbarhetssystemet så kan du se all partiinformation när du loggar in i systemet. Om din leverantör inte har rapporterat måste du få all partiinformation från din leverantör och själv göra en ankomstregistrering av partiet.

Om vi har produkter som är med flera artiklar i samma förpackning till exempel fisktärningar (torsk och sej) behöver vi fysiskt märka dessa artiklar med dubbel information på förpackning och följesedel?

Ja, detta blir 2 partier i en förpackning. Ni kan dock nyttja möjligheten att ha en referens märkt på artiklarna som även återfinns på till exempel en följesedel där partinummer och all information finns angiven (grossistled fram till detaljist)

Ska partinumret vara både maskinläsbart och i klartext?

Kravet är i klartext. Maskinläsbar kod är frivilligt.

Hur ska jag tillgängliggöra informationen till ett företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet?

I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet inte har skett vid tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren inte är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (det vill säga då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) så måste du som säljare tillse att alla obligatoriska uppgifter om partiet är tillgängliga för köparen vid ägarbytet.

Som säljare har du då olika möjligheter för att tillgängliggöra informationen till köparen. Du kan välja att:

  • märka med en streckkod som innehåller partinummer (P.id) och all information om partiet
  • märka partiet med partinummer och skicka med all informationen på ett handelsdokument (följesedel på papper)
  • märka partiet med partinummer och överföra informationen
    elektroniskt till köparen, till exempel via mejl eller i ett gemensamt affärssystem.
Illustration - Tillgängliggöra information till företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet.

Observera att partiet ska vid ägarbytet alltid minst ska vara märkt med ett
partinummer, eller för 2 & 3 ovan, en unik referens till ett partinummer,
som även återfinns på följesedeln (handelsdokument) eller mejlet där resterande partiinformation också finns.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut