Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Hur sprids främmande arter?

En viktig anledning till att främmande arter fortsatt sprids över hela världen är den ökande globala handeln, med fler och snabbare transporter. Men det finns fler spridningsvägar.

För att en art ska betraktas som främmande så har människor på något sätt flyttat arten från dess naturliga utbredningsområde. Introduktionen kan vara avsiktlig eller oavsiktlig, men även primär eller sekundär.

Primär introduktion innebär att arten har förts in direkt från sitt naturliga utbredningsområde. Sekundär introduktion handlar om att redan införda främmande arter sprids vidare.

Spridningsvägar för vattenlevande arter upprättas både av stora aktörer som den internationella sjöfarten, och av oss som privatpersoner i egenskap av till exempel konsumenter, fritidsfiskare och båtägare.

För att förhindra att organismer sprids med barlastvattnet har FN:s
internationella sjöfartsorganisation (IMO) antagit en internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, vanligtvis benämnd barlastvattenkonventionen

Spridning via sjöfart och båtar

Den kommersiella sjöfarten innebär en betydande spridningsväg för arter i hav och i större sjöar och vattendrag. Drygt åttio procent av allt gods i världshandeln fraktas med fartyg, och arter följer med som fripassagerare i barlastvatten eller som påväxt på fartygens skrov.

Även om den stora andelen främmande arter kommer med yrkessjöfarten så bidrar också de många fritidsbåtarna till spridning av arter. Mängder av organismer finns som påväxt på båtarnas skrov, följer med i ankarlinor och finns i vattnet under durken.

Spridning via vattenbruk

Fisk och skaldjur importeras eller flyttas mellan olika vattensystem för vidare odling. Men om odlade individer rymmer eller på annat sätt kan sprida sig får man en sekundär och oavsiktlig introduktion av främmande arter. Importerade arter kan även bära på parasiter och andra små organismer som kan komma ut i det vilda.

Spridning via utsättning

I fiskevårdande syfte sker avsiktliga introduktioner genom utsättning av fisk. Även om de är hälsokontrollerade kan de ha oönskade fripassagerare med sig, som till exempel parasiter och sjukdomar. All utsättning och flyttning av fisk, skaldjur och musslor ska tillståndsprövas av länsstyrelsen.

Spridning via fiske

Främmande arter kan spridas via agn eller smittade redskap. Exempelvis kan råa jätteräkor sprida det uppmärksammade viruset som orsakar sjukdomen White Spot Disease på kräftdjur i Sverige. Enligt en EU-förordning är det inte tillåtet att använda odlade råa jätteräkor som agn vid fiske, som foder eller på annat sätt sprida dem i naturen.

Spridning via akvarier och dammar

Det har blivit allt vanligare att på egen hand skaffa exotiska djur och växter till akvarier och trädgårdsdammar. Dessa kan introduceras som främmande arter i svenska vatten genom att akvarier töms felaktigt i naturen, eller om dammen har ett utlopp till en sjö eller ett vattendrag. All utsättning och flyttning av fisk, skaldjur och musslor ska tillståndsprövas av länsstyrelsen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter