Smal vattenpest | Elodea nuttallii

Smal vattenpest är en främmande art som förekommer i Sverige. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Hitta på sidan

Fakta

 • Latinskt namn: Elodea nuttallii
 • Svenskt namn: smal vattenpest
 • Organism: växter
 • Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
 • Ursprung: Nordamerika
 • Förekommer i Sverige: Ja
 • Bestånd i Sverige: Maltesholmsbadet vid Hässelby strand, Uppland
 • Första fynd i Sverige: 1980-1989
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Smal vattenpest i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 228.7 kB.
 • Informationsblad: Ladda ner infoblad Pdf, 586.9 kB.

Den närbesläktade arten stor vattenpest Egeria densa säljs ofta som akvarieväxt under namnet vattenpest.

Hur känns de igen?

Smal vattenpest är en dybladsväxt. Den är ljust grön och till utseendet liknar den vattenpest (Elodea canadensis) som också är en främmande art i Sverige.

Smal vattenpest.

Foto: Christian Fischer (CC BY-SA 3.0)

Även smal vattenpest har långa slingor med stjälkar som kan bli ett par meter långa. De ungefär 35 millimeter långa bladen sitter i kransar längs stjälken. Den blommar med små (som mest åtta millimeter breda), vita blommor.

Formen på bladen kan variera. På grunt vatten är bladen bredare och kortare medan de på djupare vatten blir längre och smalare. Det kan vara svårt att skilja arten från andra inom släktet Elodea men formen på bladens yttersta spets är en viktig karaktär. Illustration med särskiljande artkaraktärer finns i Faktablad Pdf, 228.7 kB..

Känn igen arten

Grön växt.

Smal vattenpest. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

Ett första, svenskt fynd av smal vattenpest rapporterades 1991. Det var från Ängby utanför Stockholm, men den kan ha funnits i Vättern redan 1973 då den återfunnits i herbariematerial.

Smal vattenpest är ännu inte lika vanlig som vattenpest i Sverige, men den verkar få allt större spridning. Arten har främst hittats i Stockholmsområdet och östra Mälaren men fynd finns även från Skåne och längs Bottenviken.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hur lever de?

Smal vattenpest är en sötvattenart som växer i sjöar, dammar, lugna vattendrag och våtmarker. Den växer snabbare och trivs ännu bättre i övergödda vatten än vad släktingen vattenpest gör, och den tolererar även högre salthalter. Smal vattenpest klarar vatten med en salthalt på upp till 14 promille, vilket teoretiskt innebär att den skulle klara att växa i de södra delarna av Kattegatt. Smal vattenpest kan övervintra under is men tål inte att torka ut.

Den fäster med trådlika rötter i bottnar på mellan tre och fem meters djup, men lever ofta i grundare vatten än så. I Sverige kan den växa tillsammans med arter som ålnate (Potamogeton sp) och hornsärv (Ceratophyllum sp).

Smal vattenpest är liksom vattenpest en skildkönad växt som kan föröka sig vegetativt. I Europa har det inte rapporterats fynd av hanplantor sedan 1903. Spridningen av de två Elodea-arterna sker därför genom vegetativ förökning av honplantor. Då lossnar bitar av växten, sprids och börjar gro när de faller till botten.

Hur kom de hit?

Den infördes till Europa troligen under 1900-talet, som akvarieväxt och för att odlas i botaniska trädgårdar. Inom Europa kan den ha spridits vidare med hjälp av fåglar, men även fritidsbåtar som färdas mellan vattenområden kan sprida smal vattenpest.

Möjliga effekter

Smal vattenpest växer snabbare än vattenpest och kan i vissa områden konkurrera ut sin artsläkting. Effekten är dock liknande. Det bildas täta bestånd som tar plats och hindrar solljuset att tränga ned i vattnet vilket påverkar livsbetingelser för andra växter. Det kan även förändra miljön för djurlivet. Dels på ett positivt sätt genom att den blir föda åt till exempel betande sjöfågel och fungerar som skydd för yngel, men även negativt genom att skrymmande massor av smal vattenpest kan ödelägga habitat för djur som kräftor och fisk. 

Övergödningen i ett vattenområde ökar när smal vattenpest först tar upp näringsämnen ur sedimenten under tillväxten, och sedan frigörs dessa näringsämnen och hamnar i vattnet när växten bryts ned inför vintern. Nedbrytningen av växtmaterial kan även leda till syrebrist.

Täta bestånd av smal vattenpest kan ställa till problem för båttrafik, fiske och rekreation och även påverka vattenflöden i mindre vattendrag.

Hindra spridning i svenska vatten

Det räcker med att små bitar av växten sprids för att den ska etablera sig i ett nytt vattenområde. Kontrollera och rensa båtar och utrustning som flyttas mellan områden. Var aktsam med hanteringen av akvarier och dammar som innehåller Elodea-arter.

Publicerad: 2016-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion