Geodata fiskets geografier

Hitta på sidan

Denna sida är för dig som arbetar med GIS och behöver mer information om Fiskets geografier. Nedan finns filer för nedladdning, samt information om metadata, uppdateringar och felrapportering bland annat.

Villkor

Fri användning enligt CC0.

Karttjänster, nedladdning och metadata

Fiskets geografiers metadatapost i HaVskatten

Ändringslogg

En ändringslogg publiceras i samband med att informationen i fiskets geografier ändras. En beskrivning över vilka ändringar som har gjorts finns nedan.

Exempel på information

Bilden nedan visar ett exempel på en del av innehållet av Fiskets geografier. Med hjälp av filtreringar kan geografier från olika källor visas i ett GIS-verktyg. Utöver det som visas i kartbilden nedan finns det många större områden som till exempel ICES Östersjöområden eller kustvattenområden.

Kartbild.

Metadata

Attributtabellen för Fiskets geografier innehåller följande fält.

Attributtabell

Attribut

Beskrivning

OMR_ID

Unikt ID som används för versionshantering; varje ny version av geografin får ett nytt OMR_ID

OMR_REF

Beständig ID för geografin. Den är oförändrad så länge geografin finns

OMR_NAMN

Namn för geografin

OMR_BESKRIVNING

Referensen för var den geografiska beskrivningen finns, till exempel föreskrift, kapitel och paragraf eller föreskrift, bilaga och kommun

OMR_GEOM_BESKRIVNING

Den textuella geografiska beskrivningen från till exempel föreskriften som har använts för att rita geografin i GIS

OMR_UPPDATTID

Senaste datum för uppdatering av geografin, antingen geometri eller attribut. Om den aldrig har uppdaterats är det datumet för skapande av geografin

Koppling mellan geodata och fiskereglering

Geodata som finns tillgänglig på HaV:s hemsida innehåller inte en komplett koppling till alla regler som gäller på ytorna. Attributen OMR_GEOM_BESKRIVNING är en referens till var geografins beskrivning finns i källan (föreskriften, EU-förordningen, med flera). Varje geografi kan användas på flera ställen och då finns det flera regleringar som gäller på ytan. Koppling till föreskrifts- eller förordningstext framgår inte i geodatat. Orsaken är att de flesta GIS-system inte kan hantera många-till-många kopplingar. HaV tillhandahåller en komplett kopplingstabell, och du kan kontakta fisketsgeografier@havochvatten.se vid frågor.

Svenska Fiskeregler

Geografier som rör fritidsfiske redovisas på webbkarta Svenska Fiskeregler. Svenska Fiskeregler tillhandahålls av Länsstyrelsen.

Skapa korrekta underlag för Fiskets geografier

HaV har skapat en vägledning som ger stöd i hur geografiska områden i Fiskets geografier ska tas fram, samt vilket underlag vi efterfrågar. Vägledningen riktar sig främst till länsstyrelserna, men kan också användas av andra med GIS-kompetens.

Namngivning entydig och konsekvent

 • God ortnamnssed följs.
 • Områdesnamn har en tydlig geografisk koppling, namngivning kopplat till omgivning.

Gränsdragningar & Koordinater

Områden skall vara utformade så att god regelefterlevnad kan säkerställas.

 • Se till att alla vikar eller andra relevanta objekt blir korrekt inkluderade, så att de inte blir avskurna av räta linjer mellan koordinater.
 • Definiera alla sötvattensgränser (korrekt gräns mellan söt/salt som följer yttersta mynningsuddarna eller skyltar på plats). Specificera om söt/saltgränsen upplevs som otydlig och ska koordinatsättas i föreskriften.
 • Alla referenspunkter ska vara koordinatsatta och namnsatta (specifika punkter som definierar området, mynningsuddar med mera). Exempelvis:
  Skriv tabellbeskrivning här

  Pkt

  Lat. N

  Long. O

  Anmärkning

  1.

  58 38,342

  16 11,732

  Bredudden

  2.

  58 38, 083

  16 11,200

  Udde vid Loddby

Kartunderlag

 • Lantmäteriets topografiska webkarta används som bakgrundskarta i första hand. Till havs kan sjökort användas som bakgrundskarta.
 • För arbete med att ta fram koordinater och ytor, använd kartan i bästa skala. För redovisning av ytor, välj lämplig skala.

Geodata

 • Geodata levereras i Geopackage och med koordinatsystem WGS 84 (EPSG:4326).
 • Referenspunkter levereras i punktform.
 • Gränsdragning mellan söt- och saltvatten levereras om möjligt. Position på tavlor levereras i punktform om dessa finns.
 • Polygon över hela området kan med fördel levereras till HaV om det har ritats i GIS.

Underlagsinformation

 • Kort sammanställning av hur området tagits fram, då information gällande underlag behövs för en korrekt informationsklassning av Fiskets geografier. Undvik djupkurvor eller sjökort då även information som bygger på dessa inte nödvändigtvis har fri spridning.

Kontakt och felrapportering

Vid upptäckta fel i geografierna, eller vid andra frågor, kontakta fisketsgeografier@havochvatten.se

Felet rör en geografi (område eller linje)

 • Geografins namn och OMR_REF (eller LIN_REF) om man har tillgång till detta
 • Tydlig beskrivning av vad felet är och vad som önskas rättas. Kom med förslag till rättning om man har det. Man kan även lämna in en bild som visar felet. Använd verktygen man har för att visa felet (paint, satellitbilder, mm). Att bara skicka en bild är otillräckligt; det krävs även en beskrivning av vad bilden visar och vad som är fel i bilden.
 • Konsekvens av att det är fel. Vad händer till följd av felet? Påverkar det kontroll/tillsyn, fiske, fisk/miljö? Hur?

Tekniskt fel

 • När uppstod problemet?
 • Vilket program/system?
 • Vilken data är det fel med (WMS, WFS, geopackage, shape, till exempel)
 • Hur upptäcktes problemet?
 • Beskriv problemet så utförligt som möjligt.

Övriga problem

 • Beskriv så utförligt som möjligt.

Övergripande problem till följd av otydlig lagstiftning som inte HaV ansvarar för kan inte hanteras av förvaltningen för fiskets geografier.

Förvaltningen av fiskets geografier jobbar för att göra geografisk information tillgänglig för yrkesfiskare. Vi söker kontakt med intressenter och utvecklare för samråd om behov och krav inom yrkesfisket.

Publicerad: 2022-09-26
Uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Webbredaktion