Hitta på sidan

Användning av anslag 1:11 under 2022

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Sammanfattning

Åtgärder för havs- och vattenmiljö, anslag 1:11, är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav samt för att uppnå våra miljömål och Agenda 2030. Genom anslag 1:11 stöds det nationella genomförandet av flera förordningar såsom vattenförvaltningsförordningen, havsmiljöförordningen, förordningen om områdesskydd, artskyddsförordningen och havsplaneringsförordningen. Anslag 1:11 stödjer också genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Helsingforskommissionens aktionsplan för Östersjöns miljö – Baltic Sea Action Plan - och har stor betydelse för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

HaV:s regleringsbrev för 2022 och förordning (2011:619), med instruktion för HaV, styr vilka bidrag och verksamhetskostnader som kan belasta anslag 1:11. HaV ska vara stödjande, samlande och pådrivande i åtgärdsarbetet. Detta genomför vi bland annat genom att besluta om anslagsmedel till åtgärder samt att sammanställa och kommunicera erfarenheter från åtgärdsarbetet. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och strävar mot att samordna havs- och vattenmiljöarbetet från källa till hav genom ett ekosystembaserat arbetssätt.

Vi arbetar för att anslag 1:11 ska bidra till:

  • ett nationellt samordnat och effektivt åtgärdsarbete
  • att genom kostnadseffektiva åtgärder ge högsta möjliga miljönytta
  • ett långsiktigt och uthålligt åtgärdsarbete
  • ett nå synergier med andra insatser för att skapa ytterligare miljö- och samhällsnytta


genom att:

  • fokusera resurserna till områden där behoven och miljönyttan bedöms som störst
  • samordna länsstyrelsernas åtgärdsarbete för att gemensamt styra mot de nationella målen
  • öka andelen medfinansiering från främst EU-fonder och på så sätt växla upp anslaget med ytterligare medel
  • utveckla systematisk uppföljning och utvärdering av både miljöeffekter och samhällsnytta

Vi utgår och prioriterar från nationella mål och internationella åtaganden och lämnar utifrån dessa strategisk vägledning.

För att minska påverkan från mänskliga aktiviteter fokuserar HaV främst på att vidta åtgärder uppströms. Det sker genom dialog och samverkan med aktörer och myndigheter inom exempelvis energi, jordbruk, skogsbruk och industri. Därtill krävs det ett åtgärdsarbete för restaurering och rehabilitering av ekosystemet för att uppnå god miljö.

Länsstyrelser, kommuner och andra organisationer är viktiga parter i det regionala och lokala åtgärdsarbetet. På regional och lokal nivå finns god kunskap om miljötillstånd och åtgärdsbehov. Stora delar av anslag 1:11 kanaliseras därför ut via länsstyrelserna till lokala åtgärdsutförare, som kommuner eller andra organisationer och företag, utifrån fastställda förordningar och regionala åtgärdsprioriteringar.

Länsstyrelserna uppger att anslaget är ett avgörande verktyg för att driva arbetet kring
vattenrelaterade åtgärder genom exempelvis de lokala åtgärdsplanerna. Planerna bidrar till att exempelvis uppfylla miljömålen; Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Hav i balans samt Levande kust och skärgård. Anslaget bidrar också till att uppnå bevarandemål för Natura 2000-vatten samt de mer övergripande Agenda 2030-målen.

Publicerad: 2023-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion