Användning av anslag 1:12 under 2014

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2014.

Rapporten innehåller både ekonomisk redovisning och en verksamhetsredovisning.

Av redovisningen framgår särskilt hur medlen har använts per förvaltningsområde; vattenförvaltning, havsförvaltning och fiskförvaltning.

Publicerad: 2015-04-15
Uppdaterad: 2016-04-19
Sidansvarig: Webbredaktion