Användning av anslag 1:12 under 2016

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Sammanfattning

Anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö är ett viktigt instrument för att uppnå Sveriges sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet, havsplaneringsdirektivet och EU:s gemensamma fiskeripolitik inom ramen för det svenska miljömålsarbetet.

På regional nivå stöder anslaget genomförandet av EU:s Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan och Ospars arbete i Nordsjön. På global nivå bidrar aktiviteter finansierade genom anslaget till att uppnå Sveriges åtagandet inom FN:s hållbarhetsmål.

Anslaget är omfattande och är ett av de viktigaste verktyg Sverige har att genomföra åtgärder för att uppnå god miljö och samhällsnytta i förvaltningen från källa till hav. Ny kunskap och innovation kring ekosystembaserad förvaltning och teknik ryms inom anslaget. Redovisningen av anslagets nyttjande redovisas därför från flera perspektiv inklusive uppskattningar kring hur anslaget bidrar till ökad sysselsättning i landet.

Då frågeställningar och behov förändras över tid förändras också anslagets nyttjande. Havs- och vattenförvaltningen måste vara adaptiv. Vi redovisar i rapporten hur vi avser att prioritera anslagets nyttjande framöver med en stark koppling till åtgärder inom ramen för den svenska politiken.

Publicerad: 2017-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion