Hitta på sidan

Användning av anslag 1:11 under 2020

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) anslag Åtgärder för havs- och vattenmiljö (anslag 1:11), är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav samt för att uppnå våra miljömål och Agenda 2030. Genom anslag 1:11 stöds det nationella genomförandet av flera förordningar såsom vattenförvaltningsförordningen, havsmiljöförordningen, förordningen om områdesskydd, artskyddsförordningen och havsplaneringsförordningen.

Anslag 1:11 stödjer också genomförandet av EU:s Östersjöstrategi HELCOM:s Baltic Sea Action Plan och har en viktig betydelse för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
HaV:s regleringsbrev för 2020 och HaV:s instruktion, förordning (2011:619) med instruktion för HaV, styr vilka bidrag och verksamhetskostnader som kan belasta anslag 1:11. HaV:s roll enligt myndighetens instruktion är att vara stödjande, samlande och pådrivande i åtgärdsarbetet.

Detta genomför vi bland annat genom att sammanställa och kommunicera erfarenheter från åtgärdsarbetet för att på så sätt styra åtgärdsarbetet där det gör bäst nytta. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och strävar mot att samordna havs- och vattenmiljöarbetet från källa till hav genom ett ekosystembaserat arbetssätt.

Publicerad: 2021-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion