Användning av anslag 1:11 under 2019

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2019 utifrån olika perspektiv.

Sammanfattning

Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet.

Anslaget stödjer också genomförandet av EU:s Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan, det svenska miljömålsarbetet liksom FN:s hållbarhetsmål. Anslaget har också en viktig betydelse för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och för att uppnå friluftslivsmålen.

Havs- och vattenmyndighetens (HaV) regleringsbrev för 2019 och samt förordning (2011:619) med instruktion för HaV, styr vilka bidrag och verksamhetskostnader som kan belasta anslag 1:11. HaV:s roll enligt myndighetens instruktion är att vara stödjande, samlande och pådrivande i åtgärdsarbetet.

Detta gör vi bland annat genom att sammanställa och kommunicera erfarenheter från åtgärdsarbetet för att på så sätt stimulera och utveckla utförare av åtgärder. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och strävar mot att samordna havs- och vattenmiljöarbetet från källa till hav.

Vi arbetar för att anslag 1:11 ska bidra till:

  • Ett nationellt samordnat och effektivt åtgärdsarbete.
  • Att genom kostnadseffektiva åtgärder ge högsta möjliga miljönytta.
  • Ett långsiktigt och uthålligt åtgärdsarbete.
  • Att nå synergier med andra initiativ och verksamheter för att skapa ytterligare miljö- och samhällsnytta.

Vi når målen genom att:

  • Fokusera resurserna till områden där behoven och miljönyttan bedöms som störst.
  • Samordna länsstyrelsernas åtgärdsarbete för att på så sätt gemensamt styra mot de nationella målen.
  • Öka andelen egeninsats eller medfinansiering från främst olika EU-fonder och på så sätt växla upp anslaget.
  • Utveckla systematisk uppföljning och utvärdering, både av miljöeffekter samt samhällsnytta.
Publicerad: 2020-04-02
Sidansvarig: Webbredaktion