Användning av anslag 1:11 under 2017

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Sammanfattning

Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, fortsättningsvis benämnt anslag 1:11, är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav.

Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Anslaget stödjer också genomförandet av EU:s
Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan, det svenska miljömålsarbetet liksom FN:s hållbarhetsmål. Anslaget har också en viktig betydelse för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och för att uppnå friluftslivsmålen.

Enligt regleringsbrevet får anslaget användas för ”utgifter för insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget får även användas för statsbidrag, medfinansiering av EU-medel, medlemskap i internationella organisationer samt för utvärdering av ovan angivna insatser och åtgärder.”

Vi arbetar för att anslag 1:11 ska bidra till:

  • Ett nationellt samordnat och effektivt åtgärdsarbete.
  • Att genom kostnadseffektiva åtgärder ge högsta möjliga miljönytta.
  • Ett långsiktigt och uthålligt åtgärdsarbete.
  • Att nå synergier med andra initiativ och verksamheter för att skapa ytterligare miljö- och samhällsnytta.

Vi når målen genom att:

  • Fokusera resurserna till områden där behoven och miljönyttan bedöms som störst.
  • Samordna länsstyrelsernas åtgärdsarbete för att på så sätt gemensamt styra mot de nationella målen.
  • Öka andelen egeninsats eller medfinansiering från främst olika EU-fonder och på så sätt växla upp anslaget.
  • Utveckla systematisk uppföljning och utvärdering, både av miljöeffekter och samhällsnytta.
Publicerad: 2018-03-29
Uppdaterad: 2019-08-12
Sidansvarig: Webbredaktion