Detta har gjorts med LOVA-bidrag

Hitta på sidan

Här hittar du en sammanfattning av åtgärder som har genomförts med LOVA-bidrag 2022.

Detta gjordes 2022

Av 275 miljoner kronor som fördelades ut till länsstyrelserna startade 326 nya LOVA- projekt. Det är fler nya LOVA-projekt jämfört med föregående år (298 st). Bidraget har använts till att genomföra åtgärder som minskar övergödning, restaurera vattenmiljöer, hindra spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar eller ta hand om förlorade fiskeredskap. Man har också fått bidrag till åtgärdssamordnare som bidrar till fler frivilliga åtgärder mot övergödning genom samverkan och konkret stöd till markägare och verksamhetsutövare.

Flest åtgärder genomfördes med syfte att bidra till miljömålen levande sjöar och vattendrag och ingen övergödning. Övriga huvudsakliga miljömål som de slutförda LOVA - projekten bidragit till är: Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö.

De projekt som avslutades under året kunde bland annat redovisa:

 • Kartläggning av internbelastning och pilotstudier av aluminiumfällning
 • 6000 ton alger som tagits upp och forslats bort från havsmiljön
 • Ca 8 hektar våtmarker har anlagts
 • 1 500 meter tvåstegsdiken har anlagts
 • 8 fosfordammar på ca 3,5 hektar har anlagts
 • Anpassade skyddszoner på åkermark på 0,2 hektar har skapats
 • 325 kg fisk per hektar har fiskats upp ur övergödda sjöar
 • Markägare och lantbrukare har fått stöd och råd om vattenvårdsåtgärder för minskat näringsläckage av åtgärdssamordnare
 • Kartläggning av 36 havsområden av ålgräsängar
 • 490 båtar som var bottenmålade med biocidfärger har sanerats
 • XRF-mätning av 75 fritidsbåtsbottnar för att se om färgen innehåller koppar, zink eller bly
 • Ca 300 kg förlorade fiskeredskap har samlats in och omhändertagits
 • 4,6 km vattendragsträckor har restaurerats eller biotopvårdats för att rädda hotade arter såsom exempelvis ål, flodpärlmussla och flodnejonöga
Publicerad: 2024-01-30
Uppdaterad: 2024-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion