Du som vill söka LOVA-bidrag

Hitta på sidan

Du som vill söka LOVA-bidrag vänder dig till din länsstyrelse. LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, ta omhand förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus. Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Länsstyrelserna kan också använda LOVA-bidraget för ändamålen i Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt samt till kommunikation och administration.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Vänd dig direkt till länsstyrelsen för att söka bidrag och få råd och tips om ansökan.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsens hemsida, välj län där projektet genomförs 

Gör så här:

  • Klicka på länken
  • Sök på län och sedan LOVA
  • Där hittar du all information du behöver om att söka bidrag i e-tjänst för ansökan om LOVA-bidrag.

Del- och slutrapportera hos Länsstyrelsen

Tidigare rapporterades alla projekt via blanketter från HaV. Nu ska del- och slutrapportering göras direkt via länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsens hemsida, välj län där projektet genomförs

Gör så här:

  • Klicka på länken
  • Sök på län och sen LOVA
  • Där hittar du all information om hur du delrapporterar i webbformuläret Delrapport av LOVA-bidrag.
  • Där hittar du blanketter för slutrapportering

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

LOVA. Logotyp.

Goda exempel

Olika typer av projekt som syftar till att arbeta mot internbelastning genomförs runt om i landet. Ett exempel är projektet ”Fosforfastläggning i Växjösjön”. Syftet är att Växjösjön i Kronobergs län ska få en mer naturlig karaktär med mindre övergödande ämnen. Ambitionen är att fastlägga ca 3 ton mobilt fosfor genom att tillsätta ca 30 ton polyaluminiumklorid i sjön. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på 50 Kg/år (recipient) och 42,5 Kg fosfor/år (havet).

Ett annat exempel är projektet ”Reduktionsfiske Sövdesjön”. Kävlingeåns vattenråd i Skåne län ska ta upp mer än 200 kg per hektar vitfisk inom två år. Detta ger en mer naturlig fisksammansättning med mindre mängd vitfisk som bidrar till att komma tillrätta med övergödningseffekterna. Syftet är att Sövdesjön ska få en bättre ekologisk status. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på totalt 657 kg /år och 381 kg fosfor förväntas bortföras via fisken genom denna åtgärd.

I projektet ”Förlorade fiskeredskap 2019” bedrevs kartering av spökgarn genom draggning med trollhoppa (liknar ett ankare med spetsar) och filmning med dropvideo. Resultatet visar att trollhoppa resulterade i flest funna spökredskap men i likhet med videokarteringarna krävdes stora arbetsinsatser per bärgad tina. För ett effektivt sökarbete med små negativa bieffekter behöver sökinsatser i kommande projekt riktas in väldigt specifikt. En stor del av de tinor som förloras har fastnat i bergskanter som tinorna dragits in mot av fiskarna. Det är rimligt att anta att antalet förlorade redskap står i proportion till mängden lagda redskap menar projektrapporten.

Fler goda exempel finns i vår projektkatalog.

Publicerad: 2024-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion