Informera allmänheten

Hitta på sidan

Varje år gör Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket en gemensam satsning för att öka kunskapen hos allmänheten om invasiva främmande arter.

Årlig informationssatsning

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket genomför tillsammans med flera olika aktörer årligen en informationssatsning om invasiva främmande arter. Syftet är att öka kunskap och engagemang kring problemet med invasiva främmande växter och djur för att motivera privatpersoner att hjälpa till med att förebygga och hindra spridning av dem.

Det är en rad olika organisationer – nationella myndigheter, länsstyrelser, intresse-, bransch- och miljöorganisationer går samman och sprider information. De arbetar alla på ett eller annat sätt för att bevara biologisk mångfald i vår natur.

HaV och Naturvårdsverket tar varje år fram budskap och kommunikationsmaterial till satsningen. Varje organisation väljer sedan själva när, vad och hur mycket man sprider detta i sina egna kanaler. Informationsperioden är under maj-september.

Vad innebär det att vara med?

Organisationerna som deltar i satsningen hjälper till att sprida information om invasiva främmande arter i sina kanaler till medlemmar, medborgare, besökare eller andra målgrupper. Någon formell överenskommelse behövs inte, bara mejla oss och meddela om ni vill vara med. Ni väljer själva i vilken omfattning och när ni vill använda materialet. Det är fritt att använda och ni kan använda materialet som det är eller som underlag för att göra anpassningar till era målgrupper.

Vi vill gärna följa upp informationssatsning och i oktober redovisar ni vilka aktiviteter ni gjort för, hur det har gått och hur ni tycker upplägget fungerade. Ni får mall för uppföljningen.

Varje år har några informationsmöten inför nya säsongens insats och ett uppföljningsmöte på hösten för att dela resultat och erfarenheter.

Förändras allmänhetens kunskap om invasiva främmande arter?

Vartannat år gör Naturvårdsverket en undersökning av allmänhetens kunskap, inställning och agerande kring invasiva främmande arter. Senaste undersökningen gjordes våren 2020.

I resultatet från undersökningen framgår bland annat

  • Nästan 7 av 10 känner till att det är förbjudet att sprida invasiva främmande arter
  • Nästan 4 av 10 vet vad de ska göra med en invasiv främmande art
  • Merparten har varken rapporterat eller vidtagit åtgärder.
Publicerad: 2020-06-12
Sidansvarig: Webbredaktion