Hitta på sidan

Så sprids främmande arter och vad du kan göra för att förhindra det

Invasiva främmande arter är ett problem som hanteras både nationellt och internationellt. Det finns insatser som vi enskilt kan bidra med för att hindra spridningen av främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag.

En viktig anledning till att främmande arter fortsatt sprids över hela världen är den ökande globala handeln, med fler och snabbare transporter. Men det finns fler spridningsvägar.

För att en art ska betraktas som främmande så har människor på något sätt flyttat arten från dess naturliga utbredningsområde. Introduktionen kan vara avsiktlig eller oavsiktlig, men även primär eller sekundär.

Primär introduktion innebär att arten har förts in direkt från sitt naturliga utbredningsområde. Sekundär introduktion handlar om att redan införda främmande arter sprids vidare.

Spridning av vattenlevande arter sker genom både stora aktörer som den internationella sjöfarten, men också av privatpersoner i egenskap av till exempel konsumenter, fritidsfiskare och båtägare.

Det är oerhört svårt, om inte omöjligt att bli av med främmande arter som har etablerat sig i vattenmiljöer. Därför är det bra att ha kunskap om hur främmande arter sprids och vad det kan leda till. Då går det också att aktivt förhindra spridningen.

Det är mer kostnadseffektivt för att arbeta med förebyggande åtgärder. Illustration.

Det är väsentligt mer kostnadseffektivt och miljömässigt skonsamt att arbeta med förebyggande åtgärder jämfört med vad som krävs om arterna introduceras, klarar att etablera sig och sprida sig vidare i ett nytt område.

Sjöfart och båtar

Den kommersiella sjöfarten innebär en betydande spridningsväg för arter i hav och i större sjöar och vattendrag. Drygt åttio procent av allt gods i världshandeln fraktas med fartyg och arter följer med som fripassagerare i barlastvatten eller som påväxt på fartygens skrov.

För att förhindra att organismer sprids med barlastvattnet har FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) antagit en internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, vanligtvis benämnd barlastvattenkonventionen.

Även om den stora andelen främmande arter kommer med yrkessjöfarten så bidrar också de många fritidsbåtarna till spridning av arter. Mängder av organismer finns som påväxt på båtarnas skrov och propellrar, följer med i ankarlinor och finns i vattnet under durken. Om du flyttar din båt från ett vatten till ett annat kan dessa organismer följa med. Vattenlevande främmande arter kan spridas genom att man kör sönder växterna. Lösa skottdelar kan flyta iväg och bilda nya bestånd av invasiva främmande vattenväxter.

Det här kan du göra

Rensa och rengör båten ordentligt och låt den helst torka innan den används på någon ny plats. För svenska kusterna räknas Östersjön och Västerhavet som olika platser. Var observant vid alla förflyttningar av båt och redskap mellan vattenområden.

Tänk på att vatten under durken kan fungera som en liten pool för vattenorganismer. Pumpa ut vattnet innan du åker till nästa vattenområde. Töm också dunkar med vatten från hav och sjöar där du hämtade det. Tänk på att undvika att åka båt eller röja bland växter i vatten. Åk istället en omväg runt växtligheten.

Vattenbruk

Fisk och skaldjur importeras eller flyttas mellan olika vattensystem för vidare odling. Men om odlade individer rymmer eller sprider sig på annat sätt får man en sekundär och oavsiktlig introduktion av främmande arter. Blinda passagerare kan gömma sig bland odlingsfisken och de importerade arterna kan även bära på parasiter och andra patogener som kan komma ut i det vilda.

Det här kan du göra

Ta inte in vattenlevande organismer för odling eller annan förvaring i Sverige utan tillstånd.

Fiske

Främmande arter kan spridas via agn eller smittade redskap. Därför får du inte agna med fisk, musslor eller kräftdjur från andra vatten. Alger, smådjur, sporer, larver, ägg och mikroorganismer kan fastna i redskap som nät och ryssjor. Det är också viktigt att agna rätt.

Det här kan du göra

Rengör alltid dina redskap noga innan du flyttar och använder dem i ett annat vatten. Låt helst redskap och utrustning torka ordentligt innan de används på någon ny plats.

Detta är särskilt viktigt vid flytt av båtar och redskap från vatten med signalkräfta till vatten med flodkräfta då risken är stor att föra med sig kräftpesten. Använd endast agn av som kommer från de vatten du fiskar för att undvika att sprida sjukdomar och parasiter.

Akvarier och dammar

Det har blivit allt vanligare att på egen hand skaffa exotiska djur och växter till akvarier och trädgårdsdammar. Dessa kan introduceras som invasiva arter i svenska vatten genom att akvarier töms felaktigt i naturen, eller om dammen har ett utlopp till en sjö eller ett vattendrag.

All utsättning och flyttning av fisk, skaldjur och kräftdjur ska tillståndsprövas av länsstyrelsen.

Det här kan du göra

Släpp aldrig ut djur eller växter i naturen. Även om de själva inte alltid överlever kan de bära på sjukdomar eller parasiter som kan smitta inhemska arter. De kan också tränga undan de arter som hör hemma där. Detta kan få allvarliga konsekvenser.

Släng istället akvarieväxter som restavfall (alltså i hushållssopor eller brännbart). Omplacera akvariefiskar om det går, i annat fall avliva dem och lägg i restavfall. Akvarievattnet går bra att hälla i blomrabatten eller på tomten på långt avstånd från närmaste vatten.

Utsättning

I fiskevårdande syfte sker avsiktliga introduktioner genom utsättning av fisk. Även om de har hälsointyg kan de ha oönskade fripassagerare med sig, som till exempel parasiter och sjukdomar. De kan också föröka sig kraftigt och tränga undan andra arter.

Det här kan du göra

Kom ihåg att all utsättning och flyttning av fisk, skaldjur och musslor ska tillståndsprövas av länsstyrelsen.

Införsel/import av levande djur kräver tillstånd från Jordbruksverket.

Handel och restaurang

Förpackningsmaterial för till exempel ostron kan bestå av makroalger som inte finns i svenska vatten. De ska inte slängas ut i havet. Sumpa aldrig musslor, kräftdjur eller fisk i andra vatten än de tagits ifrån för att undvika risken att de smiter eller smittar.

Det här kan du göra

Släng all förpackningsmaterial i hushållssopor eller brännbart. Följ också förbudet att sumpa djur.

Import och utlandsresor

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om vilka tillstånd som krävs för att ta med arter från andra länder.

Rapportera nya eller främmande arter

Det är viktigt att veta om nya arter dyker upp i våra svenska vatten, men även var de främmande arter som vi redan vet om finns och hur de sprider sig. Rapportera gärna om du ser något som du tror kan vara intressant.

Du kan rapportera

Publicerad: 2020-06-10
Sidansvarig: Webbredaktion