Frågor och svar om strömming i Östersjön

Förvaltning av fiskresurserna i Östersjön är komplex. Här finns frågor och svar om vem som bestämmer vad och hur HaV systematiskt arbetar med och bidrar till en bättre förvaltning av Östersjön.

Fler länkar för fördjupad läsning

Om sill/strömming hos HaV

Läs mer om Sill/strömming.

Mer information om sill/ strömming hos SLU och ICES

SLU har en informativ webb om sill/strömming i Östersjön. Här finner du också ICES senaste råd för sill/strömming i Östersjön och Bottniska viken.

Hur mår Östersjön?

Vad gäller det generella miljötillståndet i Östersjön, så har vi en konstant miljöövervakning i Östersjön, inklusive av sälars hälsa. Läs mer om detta på: www.sverigesvattenmiljo.se/

Miljöbedömning av havet

Vart sjätte år görs en miljöbedömning av tillståndet i våra svenska hav. Nästa bedömning presenteras 2024.

Åtgärder för att nå god miljöstatus

Åtgärdsprogrammet för god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön uppdaterades 2021.

De svenska miljömålen

Det finns ett antal faktorer som har stor påverkan på Östersjöns miljö. Det är framförallt övergödning, miljöfarliga ämnen, fiske och klimatförändringar. Flera av dessa kommer av aktiviteter på land, men drabbar havet. Vi samarbete med andra myndigheter både med åtgärdsprogram (se ovan) samt med Sveriges miljömål. HaV ansvarar för och rapporterar till regeringen för miljömålen Hav i balans och levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, samt miljömålet Ingen övergödning. Utvecklingen av dessa miljömål presenteras för regering och riksdag varje år, och vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering och analys med förslag till regering och riksdag. Läs mer om miljömålen på www.sverigesmiljomal.se.

Samarbete med grannländerna om tillståndet i Östersjön

Sverige deltar i det så kallade HELCOM-samarbetet där Östersjöländerna har tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för Östersjön.

Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion