Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Kraftverk.

Jonsereds kraftverk.

Miljöbalken (1998:808) ändrades den 1 jan 2019, i den anges att verksamheterna ska ha moderna miljövillkor. Förordningen (1998:1388) trädde i kraft den 11 januari, i den finns bland annat information om omprövningen.

Alla vattenverksamheter som är avsedda för att producera vattenkraftsel eller, när de påbörjades var avsedda för att producera vattenkraftsel, ska ha moderna miljövillkor. Med moderna miljövillkor menas ett tillstånd vars villkor och andra bestämmelser har bestämts enligt miljöbalken efter en miljöprövning, i en dom eller ett beslut som inte är äldre än 40 år.

Verksamhetsutövare kan anmäla sig till den Nationella planen för omprövning av vattenkraften. Anmälan är frivillig. Den nationella planen innehåller en tidplan för när de olika vattenverksamheterna ska omprövas mellan ungefär åren 2021 – 2040. Därmed innebär anmälan till planen att omprövning kommer att ske enligt Nationella planens tidplan.

En anmälan till den nationella planen ger fördelen av att ersättning kan ansökas för en del av prövningskostnaderna, åtgärdskostnaderna och produktionsförlusterna från Vattenkraftens miljöfond.

De verksamhetsutövare som bedriver vattenverksamhet och inte anmäler sig till Nationella planen ska ansöka om omprövning för moderna miljövillkor från den 1 januari 2019.

Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen sker till länsstyrelsen i det län som verksamheten bedrivs.

Vilka får anmäla sig till den nationella planen?

De verksamheter som omfattas av kravet på moderna miljövillkor definieras i en ny bestämmelse som införs i 11 kap. 6 § miljöbalken. Den innebär att de verksamheter som får ingå i den nationella planen, är verksamhet som:

  • är avsedd för att producera vattenkraftsel.
  • när den påbörjades var avsedd för sådan produktion. Detta även om verksamheten i dagsläget inte är avsedd att vara ett led i produktion av vattenkraftsel.

Regleringsdammar eller motsvarande dammar som har en reglerfunktion för nedströms liggande kraftverket omfattas således.

Anläggningar som är tekniskt sammankopplade och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband ska anses utgöra en och samma verksamhet.

Följande verksamheter omfattas inte av 11 kap 6 § miljöbalken

Nedlagda anläggningar som initialt inte var byggda för vattenkraftsel utan för kvarndrift eller dylikt som sedan kompletterats med turbin för elektrifiering av verksamheten ingår inte.

Det är länsstyrelsen som bedömer om den anmälda verksamheten uppfyller kriterierna för att få ingå i den nationella planen.

Publicerad: 2018-11-05
Uppdaterad: 2019-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion