Om anslaget 1:11

Hitta på sidan

Havs- och vattenmiljöanslaget, 1:11, är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav.

Anslagets användning

Havs- och vattenmiljöanslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet.

HaV redovisar årligen vad anslaget använts till: Såhär används havs- och vattenmiljöanslaget.

Anslaget stödjer också genomförandet av :

  • EU:s Östersjöstrategi
  • Helcoms Baltic Sea Action Plan
  • Det svenska miljömålsarbetet
  • FN:s hållbarhetsmål.

Vi arbetar för att anslag 1:11 ska bidra till:

  • Ett nationellt samordnat och effektivt åtgärdsarbete.
  • Att genom kostnadseffektiva åtgärder ge högsta möjliga miljönytta.
  • Ett långsiktigt och uthålligt åtgärdsarbete.
  • Att nå synergier med andra initiativ och verksamheter för att skapa ytterligare miljö- och samhällsnytta.

Fördelning till länsstyrelserna

Av totalt 1 129 565 000 kronor för år 2022 fördelar vi bland annat 232 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med kalkning, fiskevård, invasiva främmande arter och åtgärdsprogram för hotade arter samt 275 miljoner till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut. Pdf, 435.6 kB.

Andra exempel på insatser

Anslaget finansierar även en särskild satsning på avancerad rening av avloppsvatten och bidrag till SLU Akvatiska resurser för datainsamling och rådgivning utifrån vårt behov av kunskapsunderlag. Vi använder också anslaget till att medfinansiera större EU-projekt, till exempel:

En stor del av anslag 1:11 går till insatser som regleras i förordning eller som regeringen reglerat i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna. Anslaget får även användas till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.

Publicerad: 2022-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion