Remiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön under 2018

Havs- och vattenmyndigheten föreslår bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön mot bakgrund av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten och behovet att stärka skyddet för bestånden av lax.

Om remissen

Det förslag som nu remitteras syftar till att svenskt yrkesfiske ska ges möjlighet att nyttja den svenska kvoten av lax samtidigt som särskilt svaga bestånd av vildlax får ett ökat skydd samt att andelen lax av odlat ursprung och av starkare vildlaxbestånd ökar i fångsterna.

Den för svenskt fiske tillgängliga kvoten 2018 bedöms vara 28 360 laxar. Kvoten fördelas till kustfiske med fasta redskap inom tre fångstområden mot bakgrund av kunskap om laxbeståndens status och skyddsbehov inom dessa områden. Varje älv har sitt eget unika laxbestånd. Laxungarna föds och växer upp i älven. Efter några år, vid ungefär 15 cm längd, utvandrar de till havet och växer sig snabbt stora under några år i Östersjöns södra delar innan de återvandrar till sin hemälv för lek.

I Östersjön finns 16 svenska älvar med naturreproducerande laxbestånd. Det finns också åtta älvar som byggts ut med vattenkraft. I de utbyggda älvarna sker odling och utsättning laxungar för att kompensera för den skada som uppstått på den naturliga laxproduktionen. De odlade laxungarna ska innan de släpps fria märkas genom att fettfenan klipps bort. Därför går det att skilja på vild och odlad lax när de fångas i levandefångande redskap. Genom kunskap om laxens vandringsvägar utmed kusten finns det möjlighet att i kustfisket utfärda bestämmelser som ökar fångstandelen av odlad lax och lax från starka vildlaxbestånd samt minskar fångstandelen av lax från svaga vildlaxbestånd.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, bedömer årligen laxbeståndens naturliga produktion av laxungar i förhållande till den potentiella smoltproduktionen. Laxbestånden i älvarna i norra Sverige har generellt stärkts under den senaste tioårsperioden på grund av lägre fiskeridödlighet och minskad yngeldödlighet på grund av brist på tiamin som uppkommer under laxhonornas uppväxt i Östersjön. Under de senaste åren har miljö- och hälsorelaterad dödlighet ökat för laxbestånden vilket påverkat de 16 vildlaxbestånden i olika grad. Även ökad miljö- och hälsorelaterad dödlighet har konstaterats för den lax av odlat ursprung som återvandrar till de utbyggda älvarna.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller bestämmelser för fisket med fasta redskap efter lax i det svenska kustfisket under 2018.

Remissmaterial

Remiss Pdf, 121.3 kB.
Bilaga: Konsekvensbeskrivning Pdf, 32.9 kB.
Bilaga: Sändlista Pdf, 8.8 kB.

Remissvar senast 16 mars

Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 568-2018 i e-postmeddelandets ärendemening.

Publicerad: 2018-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion