Havsplanering i EU och globalt

EU driver på det europeiska arbetet med havsplaneringen. Både genom att finansiera projekt och ta fram direktiv och stöd. Medlemsländerna ska ta fram havsplaner till år 2021 för att bidra till både blå tillväxt och att uppnå EU:s miljömål
om god miljöstatus.

Havsplanering inom EU

Havsplanering är ett viktigt verktyg för genomförande av EU:s integrerade havspolitik. Planeringen ska bidra till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s havsområden.

EU:s medlemsstater ansvarar nationellt för planering av sina havs- och kustområden. För att skapa gemensamma ramar finns nu ett havsplaneringsdirektiv.

Det officiella namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering och finns att läsa på EU lex webbsida.

Direktivet ska senast 2016 införlivas i ländernas nationella lagstiftning. Senast 2021 ska medlemsländerna ha tagit fram havsplaner. EU-driver en expertgrupp med fokus på havsplanering. Gruppen anordnar möten cirka två gånger per år där medlemsstaterna deltar.

Havsplanering för hållbar utveckling och tillväxt

Havsplaneringen ska enligt direktivet stödja en hållbar utveckling och tillväxt i de maritima sektorerna, samtidigt som ekosystemansatsen tillämpas. Direktivet innehåller krav om att medlemstaterna i planeringen ska ta hänsyn till samspelet mellan land och hav, och annan planering, till exempel i kustzonen.

Medlemstaterna ska även se till att det blir ett brett deltagande av intressenter i planeringsprocessen och att samarbete sker över landgränser, liksom att hänsyn tas till miljö-, sociala, ekonomiska och säkerhetsaspekter. Medlemsstaterna ska göra en översyn av planerna minst var tionde år.

Havsplanering i ett globalt perspektiv

Unesco arbetar i ett globalt perspektiv för utvecklingen av havsplanering runt om i världen. FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, arbetar med havsplanering inom Marine Spatial Planning Initiative.

2006 hölls den första internationella workshopen för havsplanering, som 2009 följdes upp genom publicering av vägledningen "Step-by-Step Approach for Marine Spatial Planning toward Ecosystem-based Management".

Publicerad: 2016-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion