Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

 1. Sista svarsdatum: 21 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget med konsekvensutredning om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet och ett generellt förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmusslor. Remissen innehåller dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

 2. Sista svarsdatum: 21 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön med konsekvensutredning. Remissen innehåller dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

 3. Sista svarsdatum: 22 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Föreskrifterna föreslås ersätta Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.

 4. Sista svarsdatum: 31 januari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller ändrade regler för det kustnära fisket längs med delar av Östersjökusten.

 5. Sista svarsdatum: 15 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning. Förslaget gäller vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i insjöar och kustvatten.

 6. Sista svarsdatum: 19 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden. Remissen har skickats ut i enlighet med särskild sändlista men vi välkomnar även synpunkter från andra.

 7. Sista svarsdatum: 30 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. I det uppdaterade åtgärdsprogram ingår förslag på ytterligare 15 åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.