Uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken (2020)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, som samordnade myndighet, att tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i enlighet med detta uppdrag i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

I uppdraget ingår att:

  • ta fram en arbetsmodell som kan användas vid utarbetandet av en sådan nationell tillsynsstrategi som följer av den bestämmelse i 3 kap. 19 § miljö­tillsynsförordningen (2011:13) som regeringen beslutat om denna dag,
  • överväga hur långa perioder den nationella tillsynsstrategin och tillsyns­vägledningsplanerna enligt 3 kap. 17 § miljötillsynsförordningen bör omfatta,
  • ta fram en plan för en ökad digitalisering som, med beaktande av säkerhets­skyddslagen (2018:585), kan leda fram till nya arbetssätt och till digitala lös­ningar för såväl tillsynsvägledning som för tillsyn och rapportering,
  • föreslå åtgärder för att utveckla en samlad nationell uppföljning och utvärdering av tillsyn och tillsynsvägledning i enlighet med 1 kap. 28 § miljö­tillsynsförordningen (som från den 1 augusti 2020 kommer att betecknas som 3 kap. 21 §),
  • föreslå åtgärder för att särskilt utveckla och förbättra uppföljning av kommunernas tillsynsarbete och ta fram lämpliga indikatorer som kan belysa betydelsen av samverkan mellan kommuner inom områden som direkt eller indirekt påverkar genomförandet av tillsynen,
  • ta fram kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs samt analysera konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras, och
  • ta fram en plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Naturvårdsverket redovisar årligen hur tillsynen enligt miljöbalken kan utvecklas.

Naturvårdsverket ska, som samordnare av uppdraget, slutredovisa uppdrag
till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2023.
Naturvårdsverket ska dessförinnan lämna en årlig redovisning senast den
31 december, den första 2021, om hur arbetet med uppdraget fortlöper. I
den mån det är relevant kan även förslag lämnas i delredovisningarna. De
första delredovisningen ska inkludera överväganden om hur långa period
den nationella tillsynsstrategin och tillsynsvägledningsplanerna enligt 3 ka
17 § miljötillsynsförordningen bör omfatta.

Publicerad: 2021-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion