Uppdrag om kartläggning av vattenbalanser (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera särskilt känsliga avrinningsområden för vattenuttag och ta fram underlag för att kunna göra vattenbalanser för dessa.

Havs- och vattenmyndigheten ska inhämta information och synpunkter från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning samt länsstyrelserna. I arbetet ska det ges möjlighet för andra relevanta myndigheter och samhällsaktörer att lämna synpunkter.

Underlaget ska ligga till grund för den analys som ska göras i uppdraget av hur naturmiljön och ekosystemtjänsters vattenbehov tillgodoses i balans med andra behov av vattenuttag vid torka och vattenbrist till följd av klimatförändringar, samt hur möjliga åtgärder baserat på lokala förutsättningar inom avrinningsområdet ska identifieras.

Havs- och vattenmyndigheten får från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), anslag 1:10 Klimatanpassning, senast den 31 mars 2024 rekvirera engångsvis högst 2 500 000 kronor för uppdraget. Medel som inte har förbrukats under 2024 ska återbetalas senast den 1 mars 2025.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) årligen senast den 31 december med slutredovisning 2026.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion