Uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken (2020)

Naturvårdsverket har i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen samt länsstyrelserna arbetat med regeringsuppdraget under 2020-2023, att utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i enlighet med detta uppdrag i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

I uppdraget ingick att utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i enlighet med detta uppdrag i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

Resultat

Uppdraget har två förslag till regeringen för fortsatt arbete:

  • Myndigheternas förslag: Regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att genomföra de aktiviteter som finns redovisade i planen för ökad digitalisering av tillsynsvägledning och tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsernas deltagande i uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i X län. Naturvårdsverket föreslås samordna uppdraget mellan Länsstyrelse i X län och övriga berörda myndigheter.
  • Myndigheternas förslag: Kriterierna för kompetens införs som en ny bestämmelse i miljötillsynsförordningen.

Uppdraget är redovisat i tre olika deluppdrag. Nedan sammanfattar vi de olika deluppdragen. För ytterligare läsning se respektive bilaga.

Publicerad: 2021-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion