Grip on life

Hitta på sidan

Projektet Grip on life IP arbetar med bevarande och utveckling av värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Grip on life IP

Vattendrag och våtmarker är viktiga livsmiljöer för många växter och djur, men även värdefulla för oss människor då vi använder dem för dricksvattenproduktion men även för friluftsliv och rekreation. Vattendrag och våtmarker har också flera andra viktiga funktioner, till exempel kan de rena vatten, ta upp koldioxid och hjälpa till att förhindra översvämningar och torka. I Sverige finns stora vattentillgångar och det är lätt att ta vårt vatten för givet. Men det finns vattendrag och våtmarker som är negativt påverkade och i värsta fall kan viktiga miljöer förloras helt.

EU-program för integrerade miljöprojekt

Grip är en förkortning av “Using functional water & wetland ecosystems and their services as a model for improving GReen infrastructure and Implementing PAF in Sweden”.

PAF står för ”Prioritized Action Framework” för Natura 2000 och är en nationell handlingsplan för prioriterade insatser som hjälper till att skydda och bevara känslig/värdefull natur i och vid Natura 2000-områden.

EU:s program för integrerade miljöprojekt LIFE IP innebär arbete med att införa miljö- och klimatplaner i större skala, till exempel på regional eller nationell nivå. Grip on Life är Sveriges andra IP-projekt.

Grip on Life pågår från år 2018 fram till år 2023. Projektet har en budget på nästan 17 miljoner euro, varav EU finansierar 58 procent. Havs- och vattenmyndighetens medfinansiering uppgår till 20 procent.

Om projektet

Grip on Life är en gemensam insats och utveckling av arbetssätt för framtiden – återställande av våtmarker, restaurering av vattendrag och nya sätt att bruka skogen som säkerställer framtida status för älvar, bäckar sjösystem och våtmarker över hela landet.

Projektet fokuserar på fyra huvudteman:

  • Implementera PAF
  • Kapacitetsbyggande och ny kunskap
  • Förbättrad samverkan mellan institutioner, organisationer samt bättre och effektivare nyttjande av befintliga resurser
  • Tillämpa ny kunskap

Havs- och vattenmyndigheten leder tema 1 i projektet. Temat handlar om att genomföra ramverket för prioriterade åtgärder (Prioritized Action Framework, PAF) för Natura 2000-nätverket i Sverige.

Konferens om Sveriges arbete med Natura 2000

Under hösten 2018 ordnade HaV tillsammans med Grip on Life en konferens om Sveriges arbete med Natura 2000.

I klippet nedan kan du se en inspelning från dagen.

Omslagsbild för YouTube-video

Samarbete mellan flera aktörer

I projektet arbetar myndigheter och intressenter tillsammans för att bevara och utveckla värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. Sammanlagt 17 parter deltar i projektet, däribland Naturvårdsverket och HaV, länsstyrelser, skogsstyrelser, skogsägarföreningarna, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt, Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd. Målet är även en fortsatt hållbar användning av våra naturresurser på ett klokt och miljövänligt sätt, så att viktiga miljöer bevaras och finns kvar i framtiden.

Logotyper.

Mer information

Du kan läsa mer om projektet på Grip on lifes egen hemsida www.griponlife.se, samt på Skogsstyrelsens och Länsstyrelsernas hemsidor.

Publicerad: 2019-01-18
Uppdaterad: 2019-01-22
Sidansvarig: Webbredaktion