TRIWA LIFE

Hitta på sidan

TRIWA LIFE, eller The Torne River International Watershed LIFE, är ett samarbetsprojekt med Finland med målet att återställa naturmiljön i vattendrag och våtmarker som påverkats av mänsklig aktivitet.

I detta EU-finansierade projekt ska vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden förbättras på båda sidor om gränsen. Det blir den mest omfattande restaureringen av vattenmiljöer hittills i Europa. Havs- och vattenmyndigheten är största medfinansiären.

logotyp TRIWA

Projektet genomförs tillsammans med Finland och finansieringen uppgår till cirka 214 miljoner kronor, varav ca 121 miljoner kronor i Sverige. Totalt omfattar projektet ca 820 km biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder. I Sverige kommer merparten av arbetet att utföras kring Pajala och Övertorneå. Länsstyrelsen i Norrbotten håller i projektet som startar i mars 2023 och ska pågå i sju år.

Många aktörer bakom

Ett flertal myndigheter, kommuner och företag från Sverige och Finland är medfinansiärer och partners till projektet, som fått namnet ”The Torne River International Watershed LIFE, TRIWA LIFE.

Projektet skapar nytta för hela Östersjön då det återskapar habitat för lax och öring som lever i både älv och utsjö. Avrinningsområdets förmåga att hantera klimatförändringarna blir bättre då flöden blir mer naturliga. Projektet har också en omfattande pedagogik med nyttjande av modern informationsteknik för att levandegöra dessa riktigt stora insatser.

Ger arbetstillfällen

Projektet bidrar till sysselsättningen i Tornedalen då det behövs lokala entreprenörer, konsulter, boenden med mera. Projektet väntas även bidra till en ökad sysselsättning på lång sikt genom bland annat ökad ekoturism och bättre fiskemöjligheter för både sport- och yrkesfiskare.

Skapar miljönytta

Projektet kommer att restaurera vattendrag, minska negativ miljöpåverkan från diken och ta bort vandringshinder för fisk. Åtgärderna bidrar också till att mildra effekterna av klimatförändringarna. Inom projektet kommer dessutom ett systematiskt miljöarbete göras för att minska den egna klimatpåverkan från maskiner och transporter.

Mål för projektet TRIWA

 • Miljöåterställa 96 kilometer vattendrag (71 kilometer i Sverige och 25 kilometer i Finland).
 • Åtgärda 399 vandringshinder.
 • Restaurera 2 500 hektar våtmark.
 • Minska negativ påverkan av växthusgaser genom att utveckla ”greener best practice”.
 • Förbättra livsmiljöerna för lax, flodpärlmussla, grön flodtrollslända, stensimpa och utter.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet TRIWA LIFE står för "The Torne River International Watershed LIFE." Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program, Region Norrbotten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Enontekiö, Kolari, Muonio, Tornio, Pello och Ylitornio kommuner.

Samarbetsparter i projektet är:

 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Luleå tekniska universitet
 • Sveaskog AB
 • ELY-centralen i Lapland
 • Finlands skogscentral
 • Forststyrelsen
 • Naturresursinstitutet (LUKE)
 • Uleåborgs universitet.
logotyper

Med stöd från den Europeiska unionens LIFE-program. Utgivaren av informationen är ansvarig för dess innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för dess innehåll och hur den distribueras.

Publicerad: 2023-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion