Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag

LOVA leder till konkreta åtgärder

LOVA har bidragit till att starta många positiva miljöåtgärder startat. Det handlar bland annat om förbättring av avlopp, båtbottentvätt och sugtömningsstationer för fritidsbåtar. Här har vi samlat några goda exempel.

Spolplatta för fritidsbåtar.

Foto: Johan Assarson

Ökad miljömedvetenhet i Enens hamn

I Enens hamn i Onsala i Hallands län anlade Enens båtägares ekonomiska förening under 2012 en spolplatta för tvätt av båtbottnar. Målet var att avlasta Kungsbackafjorden från aktiva ämnen i bottenfärger som koppar, zink och irgarol.

Föreningen blev mycket nöjd med resultatet. Tack vare att man placerat reningsverket i en container istället för i marken behövdes färre ingrepp i mark än planerat. Det gav en mer flexibel lösning och de behövde inte ta hänsyn till vattenstånd eller tjäle.

– Fler har fått en förståelse för vilken påverkan våra båtar och dess användning har för vattenkvaliteten i Kungsbackafjorden. Vi har även sett att det ”spiller över” på andra delar av medlemmarnas båtvanor, skrev Enens båtägares ekonomiska förening i sin slurapportering om projektet.

Projektet kostade totalt 470 000 kronor. LOVA bidrog med med 235 000 kronor.

Tillsyn och åtgärder för enskilda avlopp påskyndas

Kungsbacka kommun i Hallands län har genomfört ett projekt med målet att hitta ett snabbare sätt att arbeta för att få bristfälliga enskilda avlopp åtgärdade inom ett avrinningsområde. Genom att koppla ihop informationsinsatser, enkäter till fastighetsägare med besked om planerad inspektion var tanken att försöka öka inventerings- och åtgärdandetakten.

Här kan du se den informationsbroschyr som skapadesPDF.

Informationen bidrog till sakliga diskussioner och skapade intresse hos fastighetsägarna till den grad att boende i området tog initiativ till att starta en samhällsförening, Torpa avloppsförening. Föreningen anlade senare med LOVA-stöd en egen ledning för påkoppling på det kommunala avloppsledningsnätet. Du kan läsa mer om det projektet här nedanför.

Då fastighetsägaren själv fick uppge statusen på avloppsanläggningen minskade behovet av platsbesök till att endast 40 av 250 avloppsanläggningar behövde besökas.

Efter projektets avslut ökade inventeringstakten av enskilda avlopp markant. Mellan år 2010 och 2012 ingick 1 800 fastigheter i en avloppsinventering. Det motsvarar lika många som inventerats under de föregående tio åren i Kungsbacka kommun.

Total kostnad för projektet var 241 000 kronor, varav 108 700 kronor kom från LOVA-bidrag (cirka 45 procent).

Avloppsrör.

Minskade utsläpp i Torpaån

Torpa Avloppsförening i Halland har drivit ett projekt för att skapa en egen avloppsledning för att ansluta hushåll med enskilda i avlopp i Torpadalen till det kommunala systemet. På så sätt minskades antalet utsläpp från enskilda avlopp till Torpaån.

Efter projektet var 90 procent av Torpadalens fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet erhöll 630 000 kronor i LOVA-bidrag vilket utgjorde 10 procent av projektkostnaden. Men projektetet vidgades senare och dess totala investeringar landade på över 21 miljoner kronor.

Genom projektet fick fastighetsägarna möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och att få optiskt fibernät.

– Hade det inte varit för LOVA-bidraget hade projektet aldrig startat, säger Torpa Avloppsförenings kontaktperson Anders Fermheden.

Föreningen har även hjälpt flera andra föreningar att genomföra och starta upp liknande projekt.

På Torpa avloppsförenings webbsida kan du följa projektet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag