Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Blanketter Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

LOVA-projekt

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Projektkatalogen

Sök i katalogen för att hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och där handläggs också ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Dokument och blanketter

De dokument du behöver för ansökan, del- och slutrapportering av ditt LOVA-projekt finns här:

Ansökan

Stöd för handläggare av LOVA-projekt

För dig som arbetar med handläggning av LOVA-projekt på Länsstyrelsen har vi tagit fram vägledningen Vägledning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.PDF

LOVA. Logotyp.

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

Detta får LOVA-bidrag användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Goda exempel

I Kalmar län har LOVA-bidraget bland annat bidragit till att starta VA-planeringsprojekt i nästan alla kommuner. Kommunerna arbetar med VA-planeringen vid samtidigt och planeringen kräver en helhetssyn på vattenkvaliteten i varje avrinningsområde. Det blir därför ett naturligt och viktigt arbetssätt att samverka och att lära av varandra. Fler goda exempel finns här och i vår projektkatalog.

Bakgrund

För att ta till vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ som på lokal nivå syftar till att minska övergödning i våra hav införde regeringen 2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget.

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Blanketter Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget