Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Blanketter Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

LOVA-projekt

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort.

Genom att utifrån ett avrinningsområdesperspektiv stödja och samordna det lokala åtgärdsarbetet skapas förutsättningar för såväl ökad effektivitet som för ökat deltagande och engagemang på lokal nivå. LOVA-bidraget möjliggör detta och utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.

Den nya LOVA-förordningen från 2018 innebär en förstärkning av övergödningsarbetet. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har ökat. Åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder kan genomföras med LOVA-bidrag. Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt anger, samt till kommunikation och administration.

Projektkatalogen

Sök i katalogen för att hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och där handläggs också ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Nya blanketter för ansökan av LOVA-bidrag finns nu för projekt med start 2020.

Välj den blankett och anvisning som är aktuell utifrån vilken åtgärdsinriktning projektet ska ha.

Delrapporteringsblanketten är samma för alla åtgärdsinriktningar.

Nya slutrapporteringsblanketter är på väg att tas fram och kommer att finnas på webbsidan längre fram. Använd den blankett som finns nedan så länge.

Dokument och blanketter

Stöd för handläggare av LOVA-projekt

För dig som arbetar med handläggning av LOVA-projekt på Länsstyrelsen har vi tagit fram vägledningen Vägledning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.PDF

LOVA. Logotyp.

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

Detta får LOVA-bidrag användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Goda exempel

Olika typer av projekt som syftar till att arbeta mot internbelastning genomförs runt om i landet. Ett exempel är projektet ”Fosforfastläggning i Växjösjön”. Syftet är att Växjösjön i Kronobergs län ska få en mer naturlig karaktär med mindre övergödande ämnen. Ambitionen är att fastlägga ca 3 ton mobilt fosfor genom att tillsätta ca 30 ton polyaluminiumklorid i sjön. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på 50 Kg/år (recipient) och 42,5 Kg fosfor/år (havet).

Ett annat exempel är projektet ”Reduktionsfiske Sövdesjön”. Kävlingeåns vattenråd i Skåne län ska ta upp mer än 200 kg per hektar vitfisk inom två år. Detta ger en mer naturlig fisksammansättning med mindre mängd vitfisk som bidrar till att komma tillrätta med övergödningseffekterna. Syftet är att Sövdesjön ska få en bättre ekologisk status. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på totalt 657 kg /år och 381 kg fosfor förväntas bortföras via fisken genom denna åtgärd.

Fler goda exempel finns här och i vår projektkatalog.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Blanketter Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget