Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Blanketter för del- och slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. För fleråriga projekt gäller även att en delrapport ska skickas in i början av varje projektår. Det står i beslutet om bidrag vilka datum som del- och slutrapport ska skickas in.

Notera att blanketterna för del- och slutrapportering innehåller en ekonomisk redovisning.

  1. Blankett för delrapport havs- och vattenmiljöanslagetWord
  2. Anvisning till delrapport havs- och vattenmiljöanslagetPDF
  3. Blankett för slutrapportering av bidrag ur havs- och vattenmiljöanslagetWord
  4. Anvisningar för blankett slutrapportering av bidrag ur havs- och vattenmiljöanslagetPDF

Projektkatalog

Sök i projektkatalogen. Du kan söka på område, län, kommun eller i fritextrutan med valfritt ord.

Katalogen presenterar projekt som strävar efter att uppnå en god havs- och vattenmiljö och alla projekt vi presenterar är helt eller delvis finansierade av Havs- och
vattenmiljöanslaget.

Vi vill sprida goda exempel för att stimulera ett fortsatt åtgärdsarbete och göra det lätt att hitta de olika projekten i landet.

Av totalt 750 miljoner kronor för år 2016 fördelade vi bland annat 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Andra exempel på insatser

Anslaget finansierar även en särskild satsning på avancerad rening av avloppsvatten och bidrag till SLU Akvatiska resurser för datainsamling och rådgivning utifrån vårt behov av kunskapsunderlag. Vi använder också anslaget till att medfinansiera större EU-projekt, till exempel inom LIFE-programmet.

Det övergripande syftet är att havs- och vattenmiljöanslaget ska användas för ”insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer”. En stor del går till insatser som regleras i förordning eller som regeringen reglerat i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna.

Medel för lokala åtgärder söks via länsstyrelsen

För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet. För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut.PDF

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt fortsätter under 2017

Under år 2014–2016 har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar för länsstyrelserna inom Havs- och vattenmiljöanslaget. För 2017 utlyser vi två satsningar. Det kommer göras en fortsatt satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär som utvidgas med Handlingsplan för marint områdesskydd.

Vidare kommer det görs en satsning för miljöanpassning av vattenkraft och restaureringsåtgärder. Detta kopplar till prioriteringar i HaV:s strategiska plan vilken grundar sig på vad myndigheten ser som prioriteringar utifrån miljömålsuppföljning och åtgärdsprogram samt regeringens skrivningar i budgetpropositionen för 2017.

Här kan du läsa mer om satsningen och hur du söker anslaget

KOMPIS-bidraget för kommunal planering i havet i statlig samverkan

Under 2016 gjorde vi en satsning från havs- och vattenmiljöanslaget för att kommunernas arbete med att översiktsplanera i havet. Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt under 2016 och 2017. Läs mer om KOMPIS-bidraget.

Vi fick i uppdrag av regeringen att redovisa hur de pengar vi fick för 2015 har använts. Redovisningen lämnades till Miljö- och energidepartementet den 18 april 2016.

Läs återrapporteringen för 2015.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2018-02-13

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen