Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grundvatten Miljöövervakning Programområde Sötvatten Sötvatten

Klorid i grundvatten

Halten av klorid (salt) i grundvatten har varit stabil under perioden 1996 – 2015. Det framgår av resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

logotyp för sveriges officiella statistik.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och HaV följer utvecklingen av kloridhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på 0 – 20 meters djup i ytligt jordgrundvatten.

Klorid i grundvatten kommer bland annat från nederbörden. Klorid kan även förekomma naturligt i berggrunden. I exempelvis områden som har varit täckta av hav är halterna ofta något högre och i mycket kustnära områden kan grundvattnet vara påverkat av nutida hav. Klorid i grundvattnet kan även lokalt komma från avlopp, deponier och saltning av vägar.

I huvudsak låg halt av klorid

Av övervakningsstationerna hade ca 81 procent mycket låg halt eller låg halt av klorid (mindre eller lika med 20 mg/l). Ovanför högsta kustlinjen hade i stort sett alla stationer låg eller mycket låg halt. I södra och sydvästra delen av Sverige samt i Uppland hade ett flertal av stationerna en måttlig halt av klorid (20 – 50 mg/l) vilket beror på att nederbörden här innehåller mer klorid från havet.

Kloridhalterna i 189 övervakningsstationer år 2015. Karta, illustration.

Inga generella förändringar i grundvattnets kloridhalt 1996 – 2015

Det har varit en låg halt av klorid i de flesta grundvattenstationerna (85 – 90 procent) under perioden 1996–2015. Det går inte att utläsa några trender i förhållandet mellan de olika tillståndsklasserna. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (eftersom vissa stationer började provtas först år 2000, 2007 eller 2008) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

Tillståndsklasser för klorid i grundvatten under perioden 1996-2015. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av tillståndsklasser för klorid i grundvatten under perioden 1996-2015. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag klorid i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Man kan också ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning klorid i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Ändrade tillståndsklasser i samband med nya bedömningsgrunder

I samband med de nya bedömningsgrunderna för grundvatten har tillståndsklasserna för klorid ändrats.

Klass 1 har delats upp i klasserna 1a och 1b, där 1a motsvarar ungefär kloridhalt från naturlig deposition i Norrland och Svealand och 1b motsvarar ungefär kloridhalt från naturlig deposition i Götaland. De nya tillståndsklasserna framgår av tabellen nedan.

Tillståndsklasser
KlassBenämningKloridhalt (mg/l)

1a

Mycket låg halt

<5

1b

Låg halt

5-20

2

Måttlig halt

20-50

3

Relativt måttlig halt

50-100

4

Hög halt

100-300

5

Mycket hög halt

≥300

Effekten av detta kan bli att värden som tidigare legat inom en tillståndsklass kan hamnat i en annan om värdet ligger precis vid gränsen mellan aktuella tillståndsklasser.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grundvatten Miljöövervakning Programområde Sötvatten Sötvatten