1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 16 september 2016

  Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

 2. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Djurplanktonsamhällen förändras vid många olika miljöförändringar, till exempel övergödning, försurning, kontaminering med metaller och förändringar av fiskfaunans sammansättning. En analys av djurplanktonsamhällen ger därför information om effekter av olika typer av miljöstörningar.

 3. Publicerad: 21 juni 2017

  Strömöversiktsnät är framförallt en metod att använda i de djupare avsnitten av ett vattendrag, älv eller å som är för djupa för vadningselfiske, men för grunda och strömsatta för att ett standardiserat nätprovfiske ska vara aktuellt.

 4. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 25 april 2017

  Undersökningstypen omfattar två metoder, dels kvalitativt elfiske huvudsakligen för inventering, dels kvantitativt elfiske med inriktning på tidsserier.

 5. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 19 september 2016

  Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.

 6. Publicerad: 20 mars 2018 Uppdaterad: 13 november 2018

  Mätning av grundvattennivåer görs för att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat.

 7. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 13 november 2018

  Undersökningstypen syftar till att upprätta en beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena ur såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt och att utgöra underlag för validering av beräkningsmodeller

 8. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Sjöhjortron är rödlistad som en missgynnad art, och dess livsmiljöer är därför viktiga att bevara.

 9. Publicerad: 16 september 2016

  Undersökningstypen syftar till att beskriva de undersökta lokalerna med avseende på geografiskt läge, vattendragstyp, areal, fysisk struktur, morfologi, substrat, vegetation, närmiljö och påverkan.

 10. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.