1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 21 september 2016

  Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 16 september 2016

  Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

 3. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 30 november 2016

  Här kan du hitta undersökningstyper för de programområden som HaV ansvarar för.

 4. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

 5. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Syftet med undersökningstypen är att ge en vägledande information i frågor som rör ämnestransportberäkningar i samband med miljöundersökningar.

 6. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 4 januari 2018

  Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

 7. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 19 september 2016

  Organiska tennföreningar tillhör de grupper av ämnen som ska prioriteras i miljöövervakningen.

 8. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 18 april 2018

  Undersökningstypen beskriver sjöstränders biotoper med inriktning på deras värde för biologisk mångfald, samt fastställer de olika biotopernas förekomst och utbredning.

 9. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 18 april 2018

  Det mest grundläggande syftet med biotopkartering är att skapa en beskrivning av vattendraget som kan användas som underlag till naturvärdesbedömningar, åtgärdsplanering, naturhänsyn, miljökonsekvensbeskrivningar, limnisk naturvård och annan typ av verksamhet som berör mångfald i och kring vattendrag.

 10. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.