Sökresultat

 • Miljöövervakning (72)
 • Undersökningstyper (72)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljödata (1)
 • Programområde Kust och Hav (33)
 • Programområde Sötvatten (38)
 • Visa fler
 • Sötvatten (1)
 • Vägledning (2)

 • Vägledningar (70)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)

 • Faktasida (72)

 • Senaste veckan (11)
 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (36)
 • Mer än ett år sedan (36)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstyper för miljöövervakning

Här kan du hitta undersökningstyper för de programområden som HaV ansvarar för.

Dokument: Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Strömöversiktsnät är framförallt en metod att använda i de djupare avsnitten av ett vattendrag, älv eller å som är för djupa för vadningselfiske, men för grunda och strömsatta för att ett standardiserat nätprovfiske ska vara aktuellt.

Dokument: Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske

Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske

Undersökningstypen omfattar två metoder, dels kvalitativt elfiske huvudsakligen för inventering, dels kvantitativt elfiske med inriktning på tidsserier.

Dokument: Fysisk exploatering av stränder

Fysisk exploatering av stränder

Den svenska kustens stränder är utsatta för ett högt exploateringstryck. Trots att kustområdena är viktiga för både biologisk mångfald och biologisk produktion är kunskapen liten om den faktiska exploateringsgraden.

Dokument: Grundvattenkemi - integrerade typområden

Grundvattenkemi - integrerade typområden

Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.

Dokument: Grundvattennivå

Grundvattennivå

Mätning av grundvattennivåer görs för att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat.

Dokument: Gråsälsbestånd

Gråsälsbestånd

Det primära syftet med miljöövervakningsmetoden är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Hydrogeologi

Hydrogeologi

Undersökningstypen syftar till att upprätta en beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena ur såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt och att utgöra underlag för validering av beräkningsmodeller