Sökresultat

 • Miljöövervakning (62)
 • Programområde Sötvatten (62)
 • Blanketter (1)
 • Försurning (5)
 • Grundvatten (5)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Visa fler
 • Miljödata (8)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (7)
 • Publikation (4)
 • Rapport (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (19)
 • Undersökningstyper (37)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vägledning (1)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (37)
 • Miljöövervakning (12)
 • Data och statistik (9)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (58)
 • Publikation (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (33)
 • Mer än ett år sedan (29)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Dokument: Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Sjöhjortron är rödlistad som en missgynnad art, och dess livsmiljöer är därför viktiga att bevara.

Dokument: Lokalbeskrivning

Lokalbeskrivning

Undersökningstypen syftar till att beskriva de undersökta lokalerna med avseende på geografiskt läge, vattendragstyp, areal, fysisk struktur, morfologi, substrat, vegetation, närmiljö och påverkan.

Dokument: Makrofyter i sjöar

Makrofyter i sjöar

Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.

Dokument: Makrofyter i vattendrag

Makrofyter i vattendrag

Undersökningstypen kan användas för övervakning av biologisk mångfald, allmänekologisk bedömning av vattendraget och bedömning av förändring i tiden av makrofyters artsammansättning.

Dokument: Malövervakning

Malövervakning

Syftet med undersökningstypen Malövervakning är att den ska användas för kvalitativt provfiske av den utrotningshotade fisken mal.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö

Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö

Den metod för utterinventering som beskrivs i det följande har utvecklats och testats inom två undersökningsområden i Norrbottens län under tre säsonger.

Dokument: Metodmanual för barmarksinventering av utter

Metodmanual för barmarksinventering av utter

Denna rapport är en utförlig metodbeskrivning med tillhörande fältprotokoll för barmarksinventeringar av utter/mink i Sverige.

Dokument: Organiska miljögifter i sediment

Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Sidansvarig: Webbredaktionen