Sökresultat

 • Programområde Kust och Hav (62)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (8)
 • Forskning (2)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Visa fler
 • Miljödata (2)
 • Miljömål (3)
 • Miljöövervakning (61)
 • Programområde Sötvatten (8)
 • Publikation (17)
 • Rapport (12)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (3)
 • Undersökningstyper (33)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (33)
 • Miljöövervakning (9)
 • Data och statistik (3)
 • Publikationer (17)

 • Faktasida (45)
 • Publikation (17)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (43)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Syftet är att följa hur halterna av metaller och organiska miljögifter varierar med tiden i lokalerna Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.

Dokument: Missbildade embryon av vitmärla

Missbildade embryon av vitmärla

Avsikten är att registrera effekter av långsiktiga förändringar i Bottniska vikens och Egentliga Östersjöns miljö på embryon av två arter av vitmärla.

Dokument: Mjukbottenlevande makrofauna, kartering

Mjukbottenlevande makrofauna, kartering

Undersökningstypen används för att fastställa utbredningen av syrefria och påverkade bottnar i recipienter, för övervakning av biologisk mångfald, samt för att göra uppskattningar av ett områdes produktionsförhållanden.

Dokument: Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning

Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning

Syftet med denna undersökningstyp är att upptäcka både långsiktiga och kortsiktiga förändringar i samhällen av större bottenlevande djur på mjuka havsbottnar.

Dokument: Organiska miljögifter i sediment

Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Sidansvarig: Webbredaktionen