Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Om rapporten

Rapporten Havet är en återkommande redovisning av den nationella miljöövervakningen. Den innehåller förutom tillståndsbeskrivningar ett antal fördjupningsartiklar i ämnen som bedöms viktiga för havsmiljöförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ansvarar för den nationella miljöövervakningen, men det är författarna själva som ansvarar för innehållet i artiklarna.

Havsmiljöinstitutets redaktion koordinerar arbetet med att utforma och sammanställa rapporten.

Om årets upplaga av Havet

I denna upplaga av Havet finns flera exempel på vad som kan hända om vi vidgar perspektiven. Att fastna i detaljer är lätt hänt, och ibland nödvändigt för att förstå hur saker och ting fungerar, men när vi höjer blicken framträder nya mönster och samband.

Miljöövervakningens uppgift är att förmedla kunskap om tillståndet i miljön. Utgångspunkten ligger i detaljerna kring vad, hur och när man ska mäta. Undersökningsresultaten måste vara av god kvalitet och representativa i tid och rum för att kunna ge kunskap om det övergripande tillståndet och förändringar i miljön. Samtidigt behöver miljöövervakningen ständigt anpassas till nya förhållanden då samhället och dess påverkan förändras.

I årets rapport vidgar vi perspektiven på flera sätt. Det handlar till exempel om att konsumenter och producenter påverkar havet, på flera sätt som de kanske inte tänker på. Tittar man närmare på den komplexa produktkedjan för nötkött ser man att det är många aktörer som påverkar flödet av produkter genom samhället, och därmed också läckaget av näringsämnen till havet vid både produktion och avloppshantering. Det innebär att många kan göra mycket mer än de vet för våra hav och att det finns fler verkningsfulla åtgärder än dem vi kanske tänker på först.

Ett annat exempel är försöket att göra en samlad och konsekvent analys med all tillgänglig data från övervakningen av vattenmassan. Några av fördelarna som standardiserade metoder skulle leda till är bättre kvalitet på miljöanalyser och statusklassningar, samt att de i större utsträckning än nu utförs på ett likartat sätt. Det ställer också krav på samordnad nationell miljöövervakning och tillgång till data från olika verksamheters utsläppskontroll. Ett exempel på hur samordningen kan göras visas för det uppdaterade delprogrammet för bottenfauna. En samlad bedömning görs också av miljötillståndet kopplat till de miljökvalitetsmål som är relevanta för kust och hav.

Av tillståndsrapporterna som utförarna av miljöövervakning bidrar med, de gröna sidorna, kan vi notera några generella trender i miljötillståndet. Gamla miljögifter minskar i djur och växter medan nya tillkommer. Den omfattande syrebristen i Östersjön håller i sig. Tillförsel av organiskt material ökar i både Östersjön och Västerhavet. I Östersjön är ekosystemet starkt påverkat av övergödning och överfiske. Det syns bland annat genom att näringsvävarna har förändrats och många organismer blivit magrare eller minskat i storlek. Mönster som dessa framträder när vi vidgar perspektiven och gör samlade analyser av tillstånd och påverkansfaktorer.

Relaterade publikationer

23 maj 2016: Havet 2015/2016

20 maj 2014: Havet 2013/2014

Publicerad: 2016-05-23
Sidansvarig: Webbredaktion