Sökresultat

 • Havsförvaltning (38)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bibliotek (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Forskning (2)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Havsmiljödirektivet (14)
 • Havsplanering (6)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (4)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Publikation (8)
 • Rapport (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Restaurering (1)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (3)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (9)
 • Vindkraft (1)
 • Vrak (2)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (3)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (3)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (12)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)
 • Publikationer (8)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (26)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (34)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö.

Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2014-07-01 Bemyndigande : 20 §

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: Inledande bedömning i havsmiljöförvaltningen

Inledande bedömning i havsmiljöförvaltningen

Den inledande bedömningen är en statusbedömning av tillståndet i det svenska havet, det vill säga hur haven mår, hur de används och vilka belastningar som påverkar. Alla delar av havsmiljön är idag mer eller mindre påverkade av aktiviteter på land och direkt i den marina miljön.

Faktasida: Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Här hittar du definitioner av god miljöstatus, faktablad, bedömningsstrategier och underlagsrapporter för inledande bedömningen 2018.

Faktasida: God miljöstatus - det önskade tillståndet i havsmiljön

God miljöstatus - det önskade tillståndet i havsmiljön

Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Sidansvarig: Webbredaktionen