Sökresultat

 • Havsförvaltning (38)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bibliotek (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Forskning (2)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Havsmiljödirektivet (14)
 • Havsplanering (6)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (4)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Publikation (8)
 • Rapport (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Restaurering (1)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (3)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (9)
 • Vindkraft (1)
 • Vrak (2)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (3)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (3)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (12)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)
 • Publikationer (8)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (26)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (35)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2014-07-01 Bemyndigande : 20 §

Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Vraksanering

Vraksanering

Många av de vrak som finns runt Sveriges kust innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Men att sanera ett vrak från olja är inte en enkel operation.

Faktasida: Prioritering av vrak

Prioritering av vrak

Vi har fått medel för att sanera vrak för att minska risken för att de läcker ut miljöfarliga ämnen. Att sanera vrak är ett kostsamt projekt och det är viktigt att vi använder medlen till att göra störst miljönytta genom att avlägsna hotet mot miljön från de vrak som utgör den största risken.

Faktasida: Blå Tillväxt

Blå Tillväxt

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

Faktasida: Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmyndigheten samverkar med sexton intresseorganisationer och samhällsaktörer i Havs- och vattenmiljörådet. Ett par gånger om året samlas rådet för att utbyta information om frågor som handlar om havs- och vattenmiljön.

Sidansvarig: Webbredaktionen