Sökresultat

 • Forskning (35)
 • Anslag (5)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (1)
 • Bibliotek (2)
 • Bidrag (5)
 • Visa fler
 • Ekonomi (1)
 • Fiskar (7)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (6)
 • Främmande arter (8)
 • Försurning (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (8)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (14)
 • Rapport (4)
 • Redskap (5)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (5)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (4)
 • Samordningsområden (6)
 • Miljöövervakning (2)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (2)
 • Publikationer (13)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (20)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (13)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (23)
 • Mer än ett år sedan (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: FN:s havsrättskonvention

FN:s havsrättskonvention

Havsrättskonventionen samlar havsrättsfrågorna i ett enda politiskt avtal. Konventionen täcker in frågor om bland annat sjöfart, fiske, beräkning av kuststaters ekonomiska zoner och hur havsmiljön ska skyddas.

Faktasida: Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Människan är beroende av naturens produkter och tjänster, så kallade ekosystemtjänster. Vad är då ekosystemtjänster?

Faktasida: Aktuella forskningsutlysningar

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Faktasida: Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Under 2018 vill HAV-gruppen använda sina forsknings- projektmedel till ettåriga projekt och aktiviteter inom områdena farliga ämnen i havet och biologisk mångfald.

Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: ICES

ICES

ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en strategi för 3R-frågor.

Sidansvarig: Webbredaktionen