Sökresultat

Fiskevård (37)
Bidrag (8)
Fiskar (6)
Forskning (1)
Fritidsfiske (12)
Främmande arter (2)
Föreskrift (1)
Gis (1)
Handbok (1)
Handel (1)
Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
Publikation (13)
Redskap (1)
Regeringsuppdrag (1)
Regler (2)
Restaurering (6)
Ryggradslösa djur (3)
Skyddade områden (8)
Tillstånd (1)
Tillsynsvägledning (1)
Vattenbruk (4)
Vattenförvaltning (1)
Vattenkraft (5)
Vattenverksamhet (4)
Vägledning (2)
Yrkesfiske (9)

Sport- och fritidsfiske (7)
Arter (1)
Miljöhot (3)
Anslag och bidrag (5)
Vägledningar (2)
Föreskrifter (1)
Samordningsområden (1)
Kartor och Gis (1)
Konventioner (2)
Publikationer (13)
Medarbetarsidor (1)
Kalendarium (1)

Faktasida (22)
Kalenderhändelse (1)
Publikation (13)
Utlysning (1)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (2)
Senaste året (31)
Mer än ett år sedan (6)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Fiskefria områden

Fiskefria områden kan vara en bra komplettering till andra fiskeregleringar för att hjälpa lokala fiskbestånd som påverkats av högt fisketryck. Det kan ge en förhållandevis snabb återhämtning av försvagade bestånd.

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Fiskevård

Vi arbetar med miljö- och fiskelagstiftningen samt det statliga anslaget Åtgärder för havs och vattenmiljön som verktyg för att bevara och restaurera hav, sjöar och vattendrag.

Havsstensfjorden

Havsstensfjorden och andra fjordar kring Tjörn och Orust har historiskt haft stora bestånd av bottenfiskar som torsk, rödspätta och piggvar. Men under första årtiondet av 2000-talet visade en rad undersökningar att de lokala bestånden av bottenfisk, särskilt torskfiskar, minskat kraftigt.

Sydöstra Kattegatt

Torskbeståndet i Kattegatt har under de senaste 25 åren sjunkit till en så låg nivå att det internationella havsforskningsrådet (ICES), sedan år 2000, bedömt att det är under biologiskt säkra gränser och att fiskeridödligheten är allt för hög.

Storjungfrun och Kalvhararna

Yrkesfiskets landningar av sik från Östersjön hade mer än halverats sedan mitten av 1990-talet fram till att regeringsuppdraget om Fiskefria områden tog vid. Tydligast hade denna minskning varit i Bottniska viken där merparten av sikfisket bedrivs.

Fisketillsyn

Vi ansvarar genom föreskrifter för reglering av fisket. Med föreskriftsrätten följer också ett ansvar att informera om reglerna och deras syfte, samt verka för en god tillsyn över att reglerna följs.

Utvärdering av fiskefria områden

Fiskefria områden innebär fiskeförbud året runt i avgränsade områden. I den här rapporten sammanfattar vi och utvärderar resultaten av att inrätta fiskefria områden i regioner där fisk- och skaldjursbestånd varit märkbart försvagade.  

Sportfiskarnas fiskevårdsfond och ytterligare två fonder

Fondernas medel syftar till att på olika sätt utveckla sportfisket och sportfiskets förutsättningar. Projekt som fått stöd är exempelvis fiske- och vattenvårdsprojekt, biotopvård och informationsprojekt.

Fiskeavgiftsmedel

Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan domstolen i vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa särskilda fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i angränsande vattendrag om inte annat anges i domen.