Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Om rapporten

I rapporten görs en sammanställning och funktionsbedömning av naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Den geografiska omfattningen är Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Östergötlands län.

Rapporten omfattar kända naturliknande fiskvägar fram till och med 2012. Totalt har 162 naturliknande fiskvägar noterats, fördelade på 90 stycken omlöp, 5 stycken inlöp, 15 stycken överlöp, 7 stycken kombinationer och 45 stycken utrivningar av vandringshinder.

Målet var att dra slutsatser kring hur konstruktionen bör utformas. Totalt har 47 fiskvägar besökts, men på grund av kunskapsbrist rörande konstruktionen hos flera fiskvägar och fiskvägarnas effekt, har man bara delvis uppnått syftet.

En utvärdering av funktionen, för framförallt uppströmsvandrande fisk, kunde göras med hjälp av utförda elfisken och fiskräknare samt observationer av fisk. Av de fiskvägar som bedömdes ha god funktion fanns 25 stycken omlöp, ett inlöp, tre stycken kombinationslösningar samt två överlöp.

Andelen av flödet på platsen som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för att skilja ut fiskvägar med god funktion. Ju större andel av vattnet som passerade genom fiskvägen desto sannolikare att fiskvägen bedömdes ha god funktion.

Utifrån det underlag som beskrivs i rapporten, redovisas förslag till prioritetsordning och förslag till tekniska rekommendationer.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapportförfattarna ansvarar för innehållet och slutsatserna i rapporten. Rapportens innehåll innebär inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Publicerad: 2015-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion