Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Produktionsbatch

Hur kommer HaV kontrollera efterlevnad?

Som ett led i att åstadkomma en effektivare tillsyn kommer HaV att genomföra automatiserade korskontroller på den information som rapporteras i loggböcker, kustfiskejournaler, avräkningsnotor, fångstintyg och i spårbarhetssystemet.

Samtidigt etableras ett administrativt sanktionssystem, med vilket HaV får möjlighet att utfärda ekonomiska sanktioner till berörda företag som inte lever upp till kraven på spårbarhet (partiindelning, fysisk märkning och elektronisk rapportering). Det administrativa sanktionssystemet är under utformning och kommer att presenteras under 2017. Överträdelser av bestämmelser som inte omfattas av sanktionssystemet hanteras straffrättsligt.

Se även tidplan för spårbarhet.

Kan journalister få ut inspektionsprotokoll från inspektioner som rör spårbarhet? (Det kan röra sig om sammanställningar av spårbarhetsrapporter för en längre period.)

Ja, journalister kan få ut inspektionsprotokoll från spårbarhetsinspektioner precis som de i dagsläget kan få ut inspektionsprotokoll rörande landningskontroll. Men detta innebär inte att samtliga uppgifter i inspektionsprotokoll eller sammanställningar anses offentliga och lämnas ut.

Inspektionsprotokoll som är upprättade av myndigheten är att anse som allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. 3 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen, när inspektionsprotokollet har justerats eller på annat sätt färdigställts.

Vissa uppgifter i inspektionsprotokoll kan omfattas av sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen omfattar vissa uppgifter, inom viss verksamhet.

I fråga om uppgifter som bevaras av HaV kan sekretess gälla för uppgifter om bland annat enskilds affärs- eller driftsförhållanden – om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs – samt uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- och driftsförhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

Och den verksamhet som sekretessen gäller i är bland annat utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets områden hos Havs- och vattenmyndigheten.

Vi har inte möjlighet att lämna försäkran om att vissa typer av uppgifter alltid kommer att anses omfattas av sekretess vid sekretessprövning. Och oavsett vilka ställningstaganden som HaV gör i det enskilda fallet, kan överinstans vid sekretessprövningen vara av annan uppfattning och lämna ut uppgifter som HaV anser ska omfattas av sekretess.

Med detta sagt, kan i vart fall sägas att HaV tidigare har ansett att uppgifter om geografisk plats där fiske bedrivs är exempel på sådana uppgifter för vilka sekretess ska gälla. Och uppgifter om andra näringsidkare som står i affärsförbindelse med den som inspektionsprotokollet avser och som eventuellt framgår av protokollet omfattas av absolut sekretess. Därutöver bör eventuella uppgifter om priser enligt HaV:s uppfattning alltid omfattas av sekretess. Utöver detta måste omständigheterna i det enskilda fallet avgöra vad som omfattas av sekretess. HaV tar givetvis hänsyn till den utveckling som sker
i domstolspraxis.

Sekretess gäller inte för uppgifter i beslut om bland annat sanktionsavgift, åtalsanmälan och vitesföreläggande. För det fall att exempelvis sanktionsavgift beslutas kommer därmed sådana uppgifter som behöver
tas in i beslutet för att motivera uttag av sådan avgift - som uppgifter om ett parti som avser (i tillämpliga fall ) vikt och/eller antal individer, art,
fångstområde, färskhetskategori, storlekskategori, produktform och nettovikt - bli offentliga.

I den mån som journalister eller annan enskild begär att få ut inspektionsprotokoll från HaV:s inspektioner kan vi i tillämpliga fall antingen maskera de sekretessbelagda uppgifterna, eller lämna ut samtliga uppgifter med ett förbehåll (10 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen) om hur uppgifterna får användas. I ett sådant förbehåll kan då myndigheten till exempel föreskriva att journalisten inte får offentliggöra vissa uppgifter på ett sådant sätt att de kan kopplas till en viss näringsidkare/ visst företag. Den tystnadsplikt som följer av förbehållet är straffsanktionerad i brottsbalken.
Förbehåll kan dock inte användas mot det offentliga utan endast mot enskilda.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut