Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Spårbarhet Handel

Spårbarhet av fiskeriprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag.

Vad menar vi med spårbarhetssystemet?

I all vår dokumentation så används genomgående uttrycket "spårbarhetssystemet".

Spårbarhetssystemet: Indelning i partier, fysisk märkning av partier och elektronisk rapportering av partinformation

Vilka produkter omfattas?

I princip omfattas alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats eller odlats i havet inom EU och som ska användas till humankonsumtion. Däremot ingår inte beredda fiskprodukter.

Exempel på produkter

Exempel på produkter som omfattas

Exempel på produkter som inte omfattas

Färska, frysta eller upptinade

Beredda produkter, till exempel inlagd sill och fiskpinnar

Levande eller kokta skaldjur

Produkter som ej håller livsmedels-
kvalitet och därmed inte är avsedda för humankonsumtion

Rökta eller saltade

Fiskeriprodukter som fångats eller odlats i färskvatten

Fiskeri och vattenbruksprodukter med ursprung från tredje land som importerats till gemenskapen omfattas inte av spårbarhetssystemet. I de fall ett parti viltfångad eller odlad fisk av EU-ursprung blandas med ett importerade parti, omfattas dock de importerade partierna av spårbarhetskraven.

Behöver jag lämna uppgifter till det centrala IT-systemet?

Om du handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska du rapportera information om dina försäljningar till andra företag via det centrala IT-systemet hos oss. Detaljister som säljer till slutkonsument omfattas inte.

Hur rapporterar jag spårbarhetsinformationen?

Vi erbjuder två sätt att lämna och hämta spårbarhetsinformation. Ni kan välja att använda en av dessa metoder eller välja att använda  båda rapporteringssätten.

 • Rapportering via internet med hjälp av vår e-tjänst som kan användas oberoende av enhet (dator, surfplatta etc.) och geografisk plats. Detta rapporteringssätt vänder sig främst till de aktörer som dagligen hanterar ett mindre antal partier och kanske saknar eget IT-stöd för sin varuhantering och försäljning. E-tjänsten ger utöver rapporteringsfunktionen bland annat information från leverantörer om inköpta produkter samt möjlighet till utskrift av etiketter.
 • Automatiserad rapportering där aktörernas IT-system integreras med det centrala IT-systemet hos oss. Integrering innebär att spårbarhetsinformationen vid rapportering hämtas från inlagda uppgifter i aktörens egna affärssystem. Integrering lämpar sig för de som har många inköp/försäljningar per dag. Observera att integration av IT-system medför omställningskostnader och relativt lång etableringstid.

Tar det lång tid att rapportera?

Bedöm tidsåtgången för ditt företag att rapportera med e-tjänsten. Excel

Krav på fysisk märkning

När partier byter ägare måste alla partier vara fysiskt märkta. Kravet på den fysiska märkningen kan uppfyllas endera med en etikett på det fysiska partiet eller med ett åtföljande dokument (till exempel en följesedel). I de fall som partiinformationen finns på en följesedel så måste det fysiska partiet ha en referens till följesedeln. Observera att det även finns andra märkningskrav som följer av livsmedelslagstiftningen.

Exempel på information som ska utbytas mellan säljare och köpare

Följande information ska medfölja alla partier som omfattas av spårbarhetskraven:

 • Partiets identifikationsnummer
 • Fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
 • Fiskart
 • Fångstdatum/produktionsdatum
 • Mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt och i förekommande fall (främst viltfångad lax) antalet individer
 • Produktform och beredningsform
 • Leverantörens (säljarens) namn och adress

Dessutom ska nedanstående konsumentinformation medfölja partiet i alla led:

 • Artens vetenskapliga namn och handelsbeteckning
 • Produktionsmetod, till exempel fångad eller odlad
 • Området för fångsten eller odlingen
 • Fångstredskap
 • Uppgift om produkten tidigare varit frusen
 • Datum för minsta hållbarhet

Möjlighet till ekonomiskt stöd

Stöd till utgifter som rör IT-utveckling eller andra investeringar och utvecklingsarbete för spårbarhet kan sökas genom Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 hos Jordbruksverket.

Vägledning

Mer information finns i Vägledningen för spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksproduktenPDF.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Spårbarhet Handel

Publicerad: 2014-03-14

Sidansvarig: Webbredaktionen