Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Riskklassificering av invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är identifierat som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Om vi kan förutsäga vilka arter som innebär en risk är det lättare att hindra att de etablerar och sprider sig i naturen.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en nationell lista över riskklassificerade invasiva främmande arter. Myndigheterna kommer
att använda listan som grund för bland annat nationell hantering av risker samt som underlag för arbetet med övervakning, uppföljning och rapportering. Arbetet med att ta fram listan genomförs i tre steg.

De tre stegen i arbetet med att ta fram en nationell lista över riskklassificerade invasiva främmande arter.

Stegen visar arbetet med att ta fram en nationell lista över riskklassificerade invasiva främmande arter.

Screening - vilka främmande arter är invasiva eller riskerar att bli invasiva i Sverige?

I ett första steg har ArtDatabanken genomfört en så kallad screening, en översiktlig genomgång av potentiella invasiva främmande arter i Sverige. Enligt en vetenskaplig metod har de främmande arter som redan är eller kan bli invasiva skiljts ut från de främmande arter som inte bedöms kunna få negativa effekter för inhemsk biologisk mångfald, nu eller i framtiden. Arbetet omfattar arter som redan finns i landet, men även de som kan förväntas komma hit, så kallade dörrknackararter.

Mer information screeningen hittar du på ArtDatabankens hemsida.

Riskklassificering – vilka främmande arter utgör störst risk?

I steg två riskklassificeras de invasiva och potentiellt invasiva främmande arter som finns kvar efter screeningprocessen. ArtDatabankens experter klassificerar arterna enligt en metodik som ger en uppfattning om vilka arter som kan komma att utgöra en storskalig risk för inhemsk biologisk mångfald. Metodiken är utarbetad och använd sedan 2012 av norska Artsdatabanken.

Val av metod och svensk anpassning har stämts av med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, som är samrådsmyndigheter för det nationella arbetet med invasiva främmande arter.

ArtDatabanken inleder arbetet med riskklassificeringen hösten 2017. Resultatet, det vill säga den riskklassificerade listan över invasiva främmande arter kommer publiceras i en rapport hösten 2018.

Mer information riskklassificeringen hittar du på ArtDatabankens hemsida.

Myndigheternas fortsatta arbete - hantering av riskerna

Steg tre i arbetet med att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande arter inleds under 2019. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska med riskklassificeringen som underlag bedöma hur Sverige ska hantera riskerna med de invasiva främmande arterna. Aspekter utöver effekter för biologisk mångfald vägs in, exempelvis
samhällsekonomiska kostnader och hälsoeffekter för människor och djur. Det kan handla om ekonomiska värden i form av pengar och arbetstillfällen eller andra risker eller nyttor som inte vägts in i de tidigare stegen. Dessa bedömningar kommer att göras i omfattande samråd med andra myndigheter och berörda aktörer.

Den färdiga riskhangeringen kommer att ange vilken prioritering och vilka åtgärder som blir aktuella för respektive art till exempel reglering, informationsinsatser eller möjlighet till frivilliga åtaganden.

Listan över riskklassificerade arter blir också ett underlag för beslut om hur övervakning- och, rapportering ska byggas samt för uppföljningen av de nationella miljömålen och EU:s miljö- och artdirektiv vad gäller arternas status i landet.

Planen för arbetet med riskhanteringen görs då ArtDatabankens riskklassificering är klar hösten 2018.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter