Vilka händelser är det som ska rapporteras?

De händelser som du som spårbarhetsaktör ska lämna uppgifter om till spårbarhetssytemet är:

 • Bildande av ursprungsparti, det vill säga partier som bildas inför
  första försäljning i Sverige
 • Inköp eller annat övertagande av ägandet av parti (ankomstregistrering). Här innefattas även partier som införs från annat EU-land samt partier som importeras från tredje land med fångstintyg och som avses att blandas med partier av EU ursprung.
 • Bildande av produktionsparti, om du väljer att skapa produktionspartier så ska dessa rapporteras.
 • Försäljning eller annan överlåtelse av ägandet av parti. Förstahandsmottagare och grossister ska rapportera alla sina leveranser av fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven oavsett vem mottagaren är. Detta gäller även vid försäljningar till mottagare i andra EU-länder och till mottagare i länder utanför EU
 • Terminering av parti:
  − Vid försäljningar direkt till slutkonsument ska dessa försäljningar rapporteras till spårbarhetssystemet, då via ett förenklat förfarande där inga specifika uppgifter om mottagaren behöver lämnas.
  − Händelser som gör att fiskeriprodukter ej längre omfattas av kraven på spårbarhet ska också termineras. Till exempel då produkter bereds eller kasseras (det vill säga då de lämnar kapitel 03 i den kombinerade nomenklaturen - Se även fråga ”Vad är en terminering?”).
Illustration.

Bilden visar de händelser som rapporteras via det centrala IT-systemet hos HaV.

Publicerad: 2016-02-24
Uppdaterad: 2019-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion